Przetargi.pl
Remont kotłowni wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku Liceum Plastycznego im. Piotra Potworowskiego przy ulicy Junikowskiej 35 w Poznaniu

Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 60-163 Poznań, ul. Junikowska 33
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-61 868 48 68 , fax. 0-61 868 48 68
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego
  ul. Junikowska 33 33
  60-163 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 0-61 868 48 68, fax. 0-61 868 48 68
  REGON: 00027725600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lp.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont kotłowni wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku Liceum Plastycznego im. Piotra Potworowskiego przy ulicy Junikowskiej 35 w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont kotłowni wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku Liceum Plastycznego im. Piotra Potworowskiego przy ulicy Junikowskiej 35 w Poznaniu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453330000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.lp.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach