Przetargi.pl
Modernizacja mostków w Urzutach

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 66-100 Sulechów, Górzykowo 1
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. +48683859500 , fax. +48683859507
 • Data zamieszczenia: 2022-11-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
  Górzykowo 1
  66-100 Sulechów, woj. lubuskie
  tel. +48683859500, fax. +48683859507
  REGON: 97124700700011
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wrota.lubuskie.pl/pzzd_gorzykowo/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja mostków w Urzutach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac modernizacyjnych – remontowych obiektu mostowego położonego ciągu drogi powiatowej 1074F w m. Urzuty.2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarze robót, które to stanowią integralną część Specyfikacji – Załącznik nr 3 do SWZ.3. Przed przygotowaniem oferty możliwe jest odbycie przez wykonawcę wizji lokalnej przyszłego miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia – bez udziału Zamawiającego. Odbycie wizji lokalnej nie jest konieczne (Zamawiający tego nie wymaga).4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, z aktualnie obowiązującymi w danym zakresie przepisami prawa, w tym przepisami ustawy PrawoBudowlane, przepisami BHP i Ppoż., wiedzą i sztuką budowlaną. 5. Przedmiot zamówienia należy wykonać wyłącznie z materiałów nowych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski i Unii Europejskiej. Materiały muszą posiadać aprobaty techniczne i niezbędne certyfikaty, atesty, itp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zdolności zawodowej :Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że będzie dysponował min. 1 osobą (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowe lub mostowej bez ograniczeń w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, posiadający minimum 3 letnie doświadczenie w ww. specjalności. Zamawiający uznaje, że doświadczenie liczone jest od dnia uzyskania uprawnień
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach