Przetargi.pl
Modernizacja maszyn warsztatowych

Jednostka Wojskowa Nr 2094 ogłasza przetarg

 • Adres: 60-955 Poznań, ul. Lotnicza 5
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8578408
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa Nr 2094
  ul. Lotnicza 5 5
  60-955 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8578408
  REGON: 6302828417522Z
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ogloszenia.propublico.pl/jednostkawojskowa2094
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja maszyn warsztatowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja maszyn warsztatowych w celu dostosowania do minimalnych wymagań BHP zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2002r. - Dz. U. Nr 181, poz. 1596 z późniejszymi zmianami, dla 17 Ruchomych Warsztatów Technicznych w Poznaniu, ul, Dojazd 30 1) Piła ramowa BKA-30 2) Nożyce gilotynowe NG-3 3) Tokarka uniwersalna TUG-40 4) Strugarka do drewna DSWA-63 5) Frezarka dolnowrzecieniowa do drewna FJNE 75000
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 508000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Sytuacja podmiotowa wykonawcy, 1)Wykonawca musi posiadać uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnej z przedmiotem zamówienia. , 2)Wykonawca musi mieć doświadczenie w realizacji zamówień zgodnych z przedmiotem zamówienia. Musi wskazać w załączonym do oferty wykazie przynajmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert., 2)Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wynonania zamówienia, 3)Oświadczenie z art. 22 i 24, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust 1,2,3. oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych., 4)Wykaz wykonywanych dostaw i usług w okresie ostatnch trzech lat, Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/jednostkawojskowa2094
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach