Przetargi.pl
Modernizacja kotłowni wraz z dostawą i montażem kolektorów słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu.

Powiat Gryfiński ogłasza przetarg

 • Adres: 74-100 Gryfino, ul. Sprzymierzonych 4
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4045000 , fax. 091 4163002
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Gryfiński
  ul. Sprzymierzonych 4 4
  74-100 Gryfino, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4045000, fax. 091 4163002
  REGON: 81168396500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gryfino.powiat.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja kotłowni wraz z dostawą i montażem kolektorów słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja kotłowni wraz z dostawą i montażem kolektorów słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu z podziałem na 2 etapy robót. Wyszczególnienie prac: roboty ogólnobudowlane, roboty elektryczne, roboty sanitarne, dostawa i montaż kolektorów słonecznych z podziałem na 2 etapy: 1) I etap: Modernizacja kotłowni wraz z usunięciem awarii: - okres realizacji do 31 października 2013 r. 2) II etap: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych: - okres realizacji do 30 kwietnia 2014 r. - z uwagi na odległy czas wykonania dokumentacji oraz wprowadzenie na rynek nowocześniejszych rozwiązań jak również przeprowadzone zmiany w tym okresie w stanie technicznym obiektu Zamawiający dopuszcza możliwość dostosowania dokumentacji do aktualnego stanu wiedzy i warunków rzeczywistych; - ww. zmiany muszą być korzystne dla Zamawiającego, oraz zapewnić optymalne funkcjonowanie instalacji oraz nie mogą zwiększać wysokości wynagrodzenia, - ww. zmiany winny zostać zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonawca dokumentacji projektowej, - Zamawiający ma prawo do odstąpienia od realizacji II etapu zamówienia w przypadku braku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Użyte materiały muszą posiadać Atesty Techniczne ITB lub Certyfikaty Zgodności z Aprobatą Techniczną oraz Atest Higieniczny PZH oraz przed wbudowaniem uzyskać zgodę na wbudowanie od Zamawiającego. Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z późń. zm.). Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru realizowanego zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony za pomocą przedmiaru robót stanowiącego zał. nr 7, specyfikacji technicznej robót stanowiącej zał. nr 8 oraz dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia wskazuje na konkretne produkty, materiały lub urządzenia z podaniem nazwy producenta lub innych oznaczeń konkretyzujących producenta, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawców produktów, materiałów lub urządzeń równoważnych. Zmiana materiałów i urządzeń wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. Każdorazowo Wykonawca przedstawi inspektorowi atesty lub karty materiałów do wbudowania do zatwierdzenia. Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze specyfiką organizacji pracy jednostki i możliwościami etapowania prac w porozumieniu z dyrektorem jednostki. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych, których wartość nie zwiększa wynagrodzenia umownego. Podstawą wprowadzenia robót zamiennych jest protokół zatwierdzony przez inspektora nadzoru, Wykonawcę i Zamawiającego. W przypadku zaistnienia robót dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zobowiązany jest stosować ceny nie większe niż ujęte w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego do zamówienia podstawowego, oraz zastosowane wskaźniki narzutów kosztów pośrednich, kosztów zakupów i zysku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453100003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gryfino.powiat.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach