Przetargi.pl
Modernizacja istniejącej szatni w Zespole Szkół Technicznyh w Międzychdzie - "Szatnia na Medal"

Powiat Międzychodzki reprezentowany przez Zarząd Powiatu ogłasza przetarg

 • Adres: 64-400 Międzychód, ul. 17 Stycznia
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 957 488 726 , fax. 957 482 430
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Międzychodzki reprezentowany przez Zarząd Powiatu
  ul. 17 Stycznia 143
  64-400 Międzychód, woj. wielkopolskie
  tel. 957 488 726, fax. 957 482 430
  REGON: 21096734300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatmiedzychodzki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja istniejącej szatni w Zespole Szkół Technicznyh w Międzychdzie - "Szatnia na Medal"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem opracowania jest remont oraz modernizacja istniejącej szatni przy sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Technicznych zlokalizowanego na dz. nr 529/2 w Międzychodzie przy ul. Św. Jana Pawła II 6a. Szatnie zostaną zmodernizowane z dostosowaniem rozkładu i wyposażenia instalacyjnego pomieszczeń do obowiązujących przepisów. W ramach modernizacji zostaną wykonane następujące prace: demontaż stolarki drzwiowej, zerwanie okładzin z podłogi z płytek PVC, zerwanie posadzki w pomieszczeniu natrysków, wyburzenie ścianek działowych, wykonanie nowej posadzki w pomieszczeniu natrysków, wymurowanie nowych ścianek z otynkowaniem, poszpachlowanie i malowanie ścian istniejących z ułożeniem tynku żywicznego do wysokości 1,6m w pomieszczeniu szatni, ułożenie izolacji pod płytkami, ułożenie płytek ściennych i podłogowych w pomieszczeniu natrysku i toaletach, montaż nowej stolarki drzwiowej, wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana grzejników, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: a) dokumentacja projektowa, b) przedmiar robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko - Sierakowskiego 57 9082 0005 0399 4168 2000 0420 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 Ustawy. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty odpowiedni dokument, nie spięty w całość z ofertą
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na podstawie złożonego oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach