Przetargi.pl
Zakup paliw dla SPZOZ Krotoszyn

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 5880390 w. 253 , fax. 625 880 402
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Młyńska 2
  63-700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie
  tel. 062 5880390 w. 253, fax. 625 880 402
  REGON: 31022628200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.krotoszyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup paliw dla SPZOZ Krotoszyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw w tym : a). sukcesywny zakup paliw płynnych : benzyny, i oleju napędowego , w łącznej ilości do 35.239 litrów dla potrzeb SPZOZ Krotoszyn w tym: - Olej napędowy ON o liczbie cetanowej min. 51, w ilości do 23.209 litrów, zgodnie z normą PN-EN 590:2013 lub równoważną. - Olej napędowy ON o liczbie cetanowej min. 55 , w ilości do 10.900 litrów, zgodnie z normą PN-EN 590:2013 lub równoważną (np. olej napędowy typu Verva ON, Diesel Gold, Shell V- Power, ON Ultimate lub równoważny). - Benzyna bezołowiowa Pb 95 w ilości do 1.130 litrów, z zgodnie z normą PN – EN 228: 2009 lub równoważną. Zakres zakupu obejmuje tankowanie pojazdów służbowych w dyspozycji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie a także zakup paliwa do kosiarek, i agregatów prądotwórczych w kanistry. Zamawiający zastrzega sobie w okresie trwania umowy prawo do żądania świadectwa jakości dla wszystkich oferowanych paliw wraz dowodami ich dostawy do wskazanej w ofercie stacji Wykonawcy. W zakresie dostaw ON Wykonawca winien posiadać odrębne, oznakowane dystrybutory, z których dokonuje sprzedaży ON o liczbie cetanowej min. 51 i min. 55 . Tankowanie pojazdów odbywać się będzie o każdej porze doby, w okresie obowiązywania umowy, dlatego też oferta Wykonawcy musi wskazywać stację paliw działającą w systemie całodobowym. Wykonawca powinien: - zapewnić możliwość całodobowego tankowania paliwa na terenie miasta Krotoszyna (stacja Wykonawcy zlokalizowana w odległości nie większej niż 5 km od bazy transportu Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego, liczone najkrótszą drogą publiczną). - utrzymać ciągłą rezerwę paliw dla potrzeb SPZOZ w Krotoszynie na wypadek trudnej sytuacji na rynku paliwowym: a) olej napędowy - 2000 L b) benzyna bezołowiowa Pb – 95,- 200 L - zapewnić możliwość zakupu podstawowych części eksploatacyjnych (pasek, bezpiecznik, żarówka, płyn do spryskiwaczy itp.), - zapewnić możliwość uzupełnienia ciśnienia w oponach. Wykonawca musi posiadać stacje paliw spełniające wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie(Dz.U. z 2014 r. Nr O,poz,1853 z późniejszymi zmianami). Ze względu na konieczność kontroli ze strony zamawiającego zakupu paliwa pod względem osobowym i czasowym (kto zakupuje paliwo w imieniu zamawiającego i kiedy), Zamawiający wymaga, aby stacja paliw była monitorowana; powinna posiadać możliwość rejestracji (nagrania) zdarzeń w okresie co najmniej 25 dni od dnia zdarzenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że jest uprawniony do obrotu paliwami ciekłymi.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. 2. Oferta winna zawierać : a. Formularz ofertowy podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1. b. Formularz cenowy podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2. Do oferty należy dołączyć wypełnione Formularze cenowe również w formie elektronicznej (plik.xls) z niezablokowanymi formułami. Formularze cenowe w formie pliku.xls umieszczone są i dostępne do ściągnięcia na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.spzoz.krotoszyn.pl . c. Oświadczenia – załącznik nr 3 3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona na zgodność z oryginałem przez notariusza).II. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie musi zostać złożone przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach