Przetargi.pl
Modernizacja instalacji przeciwpożarowej oraz gazów medycznych

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZY ogłasza przetarg

 • Adres: 85-094 Bydgoszcz, ul. Marii Curie Skłodowskiej 9
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 525854156
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZY
  ul. Marii Curie Skłodowskiej 9
  85-094 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 525854156
  REGON: 001126074
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jurasza.umk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja instalacji przeciwpożarowej oraz gazów medycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji instalacji gazów medycznych tlenu i próżni w Klinice Neurologii obejmującej wymianę rurociągów montaż nadłóżkowych paneli gazowo-elektrycznych, gniazd gazów medycznych, skrzynek zaworowych i sygnalizacji alarmowej oraz roboty uzupełniające polegające na wykonaniu zasilania elektrycznego do paneli gazowo-elektrycznych, sieci strukturalnej, instalacji przywoławczej oraz wykonanie robót budowlanych odtwórczych przywracających pomieszczenia w których wykonywano instalacje do stanu umożliwiającego ich użytkowanie. Prace mają za zadanie zwiększenie wydajności instalacji gazów medycznych i prawie trzykrotną rozbudowę ilości punktów poboru gazów medycznych w Klinice oraz zwiększenie komfortu pacjentów.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji instalacji przeciwpożarowej, która polegać będzie na wykonaniu instalacji zapobiegania zadymieniu 2 klatek schodowych w budynku głównym szpitala poprzez dobór i wymianie dwóch wentylatorów wraz z sterowaniem oraz podłączeniem do pożarowych systemu sterowań, które obecnie funkcjonują w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:DLA CZĘŚCI 1:a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji gazów medycznych na kwotę co najmniej 450 000 zł brutto;W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi postępowaniu publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.b) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi wymagane przez Zamawiającego uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznychw budownictwie w danej specjalności, tj.:• 1 osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych;• 1 osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.UWAGA:• wskazane osoby powinny posiadać ww. uprawnienia budowlane, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zgodnie z obowiązującymi aktami wykonawczymi do ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;• Zamawiający określając ww. wymogi dla osób w zakresie posiadania przez nich uprawnień budowlanych w danej specjalności - dopuszcza odpowiadające im uprawnienia (kwalifikacje) wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.DLA CZĘŚCI 2:a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wbudowaniu wraz z doborem systemu napowietrzania klatek schodowych na kwotę co najmniej150 000 zł brutto;W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi postępowaniu publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.b) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi wymagane przez Zamawiającego uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznychw budownictwie w danej specjalności, tj.:• 1 osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych;UWAGA:• wskazane osoby powinny posiadać ww. uprawnienia budowlane, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zgodnie z obowiązującymi aktami wykonawczymi do ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;• Zamawiający określając ww. wymogi dla osób w zakresie posiadania przez nich uprawnień budowlanych w danej specjalności - dopuszcza odpowiadające im uprawnienia (kwalifikacje) wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach