Przetargi.pl
Budowa ogrodzenia płyty boiska przy ul. Matejki w Niemczu, gmina Osielsko

Gmina Osielsko ogłasza przetarg

 • Adres: 86-031 Osielsko, Szosa Gdańska 55A
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523241864
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Osielsko
  Szosa Gdańska 55A
  86-031 Osielsko, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523241864
  REGON: 092350688
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.osielsko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ogrodzenia płyty boiska przy ul. Matejki w Niemczu, gmina Osielsko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa ogrodzenia panelowego z systemową podmurówką wraz z furtkami i bramą oraz ogrodzenia w postaci piłkochwytu, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikacją wykonania i odbioru robót. Do wyceny należy przyjąć bramę dwuskrzydłową o szerokości 5,0 m, kompatybilną z systemowym ogrodzeniem oraz 5 furtek.Zadanie obejmuje przygotowanie terenu pod budowę ogrodzenia oraz obsługę geodezyjną.Szczegółowy zakres ww. robót określają: dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli wykaże, że dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, legitymującymi się kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone:- kierownik budowy – minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii EuropejskiejW przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek ten należy spełnić łącznie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-10

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach