Przetargi.pl
Zakup i dostawa odzieży medycznej i obłożeń chirurgicznych jednorazowego użytku

"SZPITAL TUCHOLSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 89-500 Tuchola, ul. Nowodworskiego 14-18
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "SZPITAL TUCHOLSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Nowodworskiego 14-18
  89-500 Tuchola, woj. kujawsko-pomorskie
  REGON: 092965579
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szpitaltuchola.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa odzieży medycznej i obłożeń chirurgicznych jednorazowego użytku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa odzieży medycznej i obłożeń chirurgicznych jednorazowego użytku. 1. Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu ofertowo-cenowych stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ - pakiety od nr 1 do nr 24 - pakiet nr 12. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji. Zakres zamawianego asortymentu został określony w opisie zamówienia w którym została wskazana minimalna jak i maksymalna ilość zamawianego asortymentu. Przy ocenie złożonej oferty, zamawiający będzie oceniał wartość oferty dotyczącej maksymalnego zakresu prawa opcji. Ze względu na specyfikę zamówienia, ilość zamawianego asortymentu uzależniona będzie od faktycznej liczby pacjentów przebywających w szpitalu, w szczególności dotyczy to pacjentów zakażonych COVID-19, których potencjalna liczba jest trudna do oszacowania ze względu na trudną sytuację pandemiczną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33199000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach