Przetargi.pl
Modernizacja instalacji elektrycznych w Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, ul. Akademicka 8
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6383555, 6383444 , fax. 084 6383500
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu
  ul. Akademicka 8 8
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 084 6383555, 6383444, fax. 084 6383500
  REGON: 06004411400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwszzamosc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja instalacji elektrycznych w Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja instalacji elektrycznych w Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452144004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1.1 posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (osoby fizyczne) lub prowadzą działalność gospodarczą zgodnie z wymogami ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004, nr 173,poz.1807), posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień; 1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne. 2.1 ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia. 2.2. z ubiegania się o zamówienie publiczne wyklucza się Wykonawców, którzy: nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 2. Pozostałe wymagania: 2.1 Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87,poz. 605). 2.2 W przypadku składania ofert przez wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum), dokumenty określone w rozdziale VIII pkt 1.1. i 1.5 SIWZ muszą być złożone przez każdy podmiot oddzielnie. Wyżej wymienione dokumenty powinny być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/ osoby/ uprawnioną do podpisania oferty. 2.3 W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie (z oryginalnym podpisem mocodawcy, nie kserokopia pełnomocnictwa). Przed zawarciem umowy Zamawiający może żądać umowy regulującej współpracę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1.W przypadku przedsiębiorców - aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę/ osoby/ uprawnioną do podpisania oferty). 1.2. Wykaz wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych zawierający co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ; 1.3. Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ (jeżeli dotyczy); 1.4. Oświadczenie o sytuacji ekonomiczno-finansowej wykonawcy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ; 1.5. Wypełniony i podpisany formularz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy i SIWZ oraz o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ; Ponadto wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: 1.6. Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ 1.7. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ 1.8. Wykaz osób do kontaktów - sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwszzamosc.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach