Przetargi.pl
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3247 L w miejscowości Kalinowice

Urząd Gminy Zamość ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, ul. Peowiaków 92
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Zamość
  ul. Peowiaków 92 92
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  REGON: 00054068200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.mbnet.pl/zamosc
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3247 L w miejscowości Kalinowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3247 L w miejscowości Kalinowice, Maciejówka, na długości 650 m. W skład przedmiotu zamówienia wchodzą: roboty przygotowawcze roboty pomiarowe przy liniowych robotach zie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451110008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany w czasie nie krótszym niż 7 dni od dnia powiadomienia o wyborze do podpisania umowy oraz wniesienia przed terminem podpisaniem umowy ZNWU. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy: w wysokości: 2%Ceny całkowitej podanej w ofercie /brutto/. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1/ pieniądzu (przelew na rachunek bankowy zamawiającego): w Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu, Nr konta: 42 9644 0007 2001 0000 0853 0003) 2/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym 3/ gwarancjach bankowych 4/ gwarancjach ubezpieczeniowych 5/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności: 1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, oraz udokumentują to poprzez złożenie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz udokumentują to poprzez wykazanie realizacji przynajmniej dwóch robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia i 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dotyczącej przedmiotu zamówienia 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz udokumentują to poprzez złożenie aktualnych zaświadczeń, dokumentów, informacji potwierdzających na dzień składania ofert, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 5) złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami wymaganymi treścią siwz, 6) spełniają określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą specyfikacją wymagania, Ocena spełniania przez wykonawców w/w warunków będzie dokonywana na podstawie oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt 6 siwz, według formuły spełnia/nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 0.Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - załącznik nr 1. 2. Kosztorys ofertowy - załącznik nr 2. 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 i art 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych - załącznik nr 3. III.2.4 W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik nr 4 2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - -załącznik nr 5 III.2.5 W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 1.Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, - że roboty budowlane drogowe ( budowa chodnika), o wartości nie mniejszej niż.300 000 zł, netto (słownie: trzysta tysięcy zł) zostały wykonane należycie, Do wykazu należy dołączyć stosowne referencje od instytucji na rzecz których Wykonawca świadczył wymienione w wykazie roboty i wykonał je z należytą starannością - załącznik nr 6 2.Wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje wykonawca oraz dysponuje potencjałem technicznym lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego - załącznik nr 7 Wykonawcy muszą, dysponować, lub mieć dostęp do następującego sprzętu: - 2 samochody ciężarowe - spycharka - ładowarko - koparka - zagęszczarka wibracyjna - walec wibracyjny III.2.6 W celu potwierdzonego opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, należy dołączyć, 1.Polisę , a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności - załącznik nr 8.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mbnet.pl/zamosc
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach