Przetargi.pl
Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 853 Majdan Nowy - Tomaszów Lubelski , od km 8+235 do km 9+280 odcinek w miejscowości Aleksandrów

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, ul. Peowiaków 7
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6381053, 6386639 , fax. 084 6386639
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu
  ul. Peowiaków 7 7
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 084 6381053, 6386639, fax. 084 6386639
  REGON: 00016771100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 853 Majdan Nowy - Tomaszów Lubelski , od km 8+235 do km 9+280 odcinek w miejscowości Aleksandrów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 853 Majdan Nowy - Tomaszów Lubelski , od km 8+235 do km 9+280 odcinek w miejscowości Aleksandrów . 1.Zakres robót obejmuje : a) frezowanie korekcyjne całej nawierzchni b) frezowanie wgłę
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 75 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 5000,00 zł 2. Wadium może być wnoszone w formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych 3. Wadium w formie gotówkowej należy wpłacić przelewem na konto ZDW w Lublinie w Kredyt Banku
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy , którzy udokumentują przez stosowne oświadczenia lub dokumenty , że spełniają następujące warunki ; 1) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi 2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 5) Nie podlegaja wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami ) 2. Ponadto wykonawca musi spełniać następujące warunki udziału : 1) Dysponowanie osobami przewidzianymi do realizacji robót budowlanych, posiadającymi uprawnienia kierownika budowy dla branży drogowej / jedna osoba /. Wskazana osoba winna posiadać aktualne zaświadczenie odpowiedniego organu samorządu zawodowego o wymaganym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej , lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia osoby posiadającej wymagane uprwnienia do wykonania zamówienia 2) Dysponowanie niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia narzędzi i urządzeń wymienionych poniżej : a) frezarka o szerokości roboczej min. 1 m - 1 szt. b) szczotka mechaniczna - 2 szt . c) skrapiarka samobieżna min. 2000 l - 1 szt.d) układarka mas asfaltowych - 1 szt. e) walec stalowy 10 Mg z wibracją - 2 szt. f) równiarka - 1 szt g) samochody samowyładowcze 10 Mg - 5 szt h) wytwórnia mas bitumicznych min. 30 Mg - 1 szt. i) sygnalizacja świetlna dla robót drogowych - 1 komplet 3) Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , minimum jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości , daty i miejsca wykonania , oraz załączeniem dokumentów potwierdzających że roboty te zostały wykonane należycie 3. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w następujący sposób : spełnia warunki lub nie spełnia warunków
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu , wykonawca załączy do oferty następujące oświadczenia lub dokumenty : 1) Dokument uprawniający wykonawcę do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej , wystawiony nie wcześniej niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych 3) Wykaz robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jednej roboty budowlanej odpowiadającej rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających że roboty te zostały wykonane należycie / minimum jeden dokument / 4) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń , którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca. W przypadku podania w wykazie narzędzi i urządzeń , którymi wykonawca dopiero będzie dysponował , należy przedstawić pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych narzędzi i urządzeń . 5) Wykaz osób , którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca / jedna osoba / i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności / należy dołączyć kserokopie uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej /. W przypadku podania w wykazie osób , którymi wykonawca dopiero będzie dyponował , należy przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia 2. Ponadto wykonawca załączy do oferty : 1) Dowód wniesienia wadium ( w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz dokument powinien byc złożony w formie oryginału ) 2) Ofertę przetargową 3) Kosztorys ofertowy 4) Wykaz cen czynników produkcji do kosztorysu ofertowego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.ebip.lublin.pl/zdw lub http://www.zdw.lublin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach