Przetargi.pl
„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobroszyce, gmina Dobroszyce” w ramach projektu: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobroszyce wraz z jej dociążeniem poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dobroszycach i Nowosiedlicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Gminna Gospodarka Komunalna Dobroszyce Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 56-410 Dobroszyce, Ul. Parkowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 314 12 90 , fax. 71 314 12 90
 • Data zamieszczenia: 2021-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminna Gospodarka Komunalna Dobroszyce Sp. z o.o.
  Ul. Parkowa 14
  56-410 Dobroszyce, woj. dolnośląskie
  tel. 71 314 12 90, fax. 71 314 12 90
  REGON: 93290064700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ggkdobroszyce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobroszyce, gmina Dobroszyce” w ramach projektu: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobroszyce wraz z jej dociążeniem poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dobroszycach i Nowosiedlicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobroszyce, gmina Dobroszyce” w ramach projektu: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobroszyce wraz z jej dociążeniem poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dobroszycach i Nowosiedlicach” Przedmiot zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy PZP opisany jest za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wg wykazu: 1.1 Projekt budowlany „Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Dobroszycach” stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. 1.2 Projekt wykonawczy „Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Dobroszycach” stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. 1.3 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót „Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Dobroszycach” stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. 1.4 Opinia geotechniczna „Dokumentacja badań podłoża gruntowego” stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ. 1.5 Przedmiar robót „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobroszycach” stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ. Załączony w SIWZ przedmiar robót nie jest podstawą do sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, a ma jedynie charakter pomocniczy, informacyjny i uzupełniający przedmiot zamówienia. Ilości i zakres prac wskazany w przedmiarze robót nie jest wiążący dla Wykonawcy, co oznacza, że nie musi on korzystać z załączonego do SIWZ przedmiaru robót. Podstawą wyceny jest projekt wykonawczy. Przedmiar robót należy korygować do ilości robót zgodnie z projektem wykonawczym. Zgodnie z zapisem § 1 wzoru umowy „Dokumenty wymienione w ust. 2 niniejszej umowy należy traktować jako dokumenty wzajemnie się uzupełniające”. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobroszycach ma na celu osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci dostosowania układu technologicznego do przyjęcia większej ilości ścieków i osiągnięcia lepszych parametrów jakościowych w wartościach minimalnych określonych w dokumentacji technicznej. Wykonawca zapewnia, że zaoferowany przez niego ciąg technologiczny będzie w pełni kompatybilny i będzie spełniać wymagania dokumentacji projektowej w zakresie zastosowanej technologii i urządzeń. Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest przy ul. Truskawkowej w Dobroszycach, na działce nr 93/6 obręb Dobroszyce, będącej własnością Gminnej Gospodarki Komunalnej Dobroszyce sp. z o.o. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie w całości na terenie istniejącej oczyszczalni i nie będzie wykraczało poza działki zajmowane dotychczas przez tę oczyszczalnię. Wylot ścieków oczyszczonych – istniejący - do rzeki Dobra zlokalizowany poza działką oczyszczalni w km 27+850. Po wykonaniu rozbudowy oczyszczalni ścieków, wylot ścieków oczyszczonych oraz odbiornik pozostaje bez zmian. Pozwolenie wodnoprawne Inwestor po zakończeniu rozbudowy, przez rozpoczęciem użytkowania, w przypadku zwiększenia ilości odprowadzanych ścieków powyżej ilości podanych w pozwoleniu wodnoprawnym, powinien uzyskać w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu nowe pozwolenie wodnoprawne na korzystanie z wód. W ramach rozbudowy przewiduje się w szczególności: - przebudowę komory sita (obiekt nr 1) - montaż kraty koszowej rzadkiej (obiekt nr 1) - montaż sita kanałowego (obiekt nr 1) - remont zbiornika pompowni głównej (obiekt nr 2) - remont zbiornika zlewnego ścieków dowożonych (obiekt nr 3) - wymianę pomp ścieków w zbiorniku pompowni głównej (obiekt nr 3) - budowę piaskownika wirowego (obiekt nr 4) - budowę reaktora biologicznego ze zbiornikiem retencyjnym (obiekt nr 5a, 5b, 5c) - budowę osadników wtórnych - 2 szt. (obiekt nr 6a, 6b) - budowę pompowni osadu (obiekt nr 7) - przebudowę reaktora SUPERBOSS (obiekt nr 13) - przebudowę układu pomieszczeń w budynku (obiekt nr 11) - wymiana dmuchaw, montaż prasy do odwodniania osadów (obiekt nr 11) - budowę instalacji wody technologicznej w tym zbiornika wody technologicznej (obiekt nr 8) - budowę nowych placów manewrowych oraz chodników - rozbudowę i przebudowę sieci między obiektowych na terenie oczyszczalni - rozbudowę instalacji oświetlenia terenu oczyszczalni ścieków - montaż stacji dozowania PIX (obiekt nr 9) - dostarczenie i posadowienie kontenera technicznego Szczegółowy opis poszczególnych obiektów oczyszczalni ścieków w Dobroszycach przedstawiono w OPISIE TECHNICZNYM – WIELOBRANŻOWYM DLA ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DOBROSZYCACH – rozdział II (Projekt budowlany: Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Dobroszycach” stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.). Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia przy ciągłej pracy, działającej oczyszczalni ścieków bez możliwości jej wyłączenia oraz przestojów w czasie jej funkcjonowania. Zamawiający obecnie użytkuje system monitoringu POSTER zarządzający obiektami technologicznymi GGK Dobroszyce. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres prac wskazany w projekcie budowlanym pkt. 8.14.1. w zakresie automatyki technologicznej dotyczący zarówno nowych jak i istniejących instalacji i urządzeń (pełna kompatybilność). Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich lub licencji w budowanych produktów, maszyn i urządzeń (programów komputerowych) w zakresie umożliwiającym zgodne z prawem ich użytkowanie. UWAGA! Zamawiający wyjaśnia, że obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie niezbędne dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie ofertowej wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej SIWZ wraz ze wszystkimi załącznikami. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie istniejącej oczyszczalni ścieków. 1.6 Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane. Na podstawie projektu wykonawczego autorstwa Biura: ECOKUBE Sp. z o.o. ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź, uzyskano prawomocne pozwolenie Starosty Oleśnickiego Decyzją Nr I-556/2019 z dnia 28.08.2019r. 1.7 W ramach obowiązków Wykonawca zapewnia bieżącą obsługę geodezyjną w terenie w zakresie niezbędnym do realizacji zakresu umownego robót oraz ich pomiary powykonawcze. Pomiary powykonawcze zrealizowanego zakresu robót wykona uprawniony Geodeta, zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. poz. 276). Pomiary powykonawcze zostaną dostarczone Zamawiającemu na warunkach określonych w umowie (stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ). 1.8 Wykonawca jest zobowiązany w imieniu Zamawiającego dokonać wszelkich niezbędnych zgłoszeń i powiadomień wynikających z uzgodnień, decyzji i zezwoleń (w tym zgłoszenia o rozpoczęciu budowy Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska) oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu, a w przypadku niedopełnienia tego obowiązku ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu, tj. zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty z tego wynikające, ustalone w nocie obciążeniowej. Zamawiający na wniosek Wykonawcy udzieli stosownego upoważnienia. 1.9 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (zbiór dokumentów budowy, w szczególności Dokumentację Powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, dokumenty potwierdzające, że wbudowane materiały zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyniki badań, pomiarów i prób potwierdzających jakość wykonanych robót, wraz z listą urządzeń wymagających zawarcia przez Zamawiającego umów serwisowych dla zachowania gwarancji). Jeżeli wymagane są instrukcje obsługi i konserwacji do elementów wykonanych w ramach przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu instrukcje w komplecie z dokumentacją odbiorową w dniu zgłoszenia zadania do odbioru – nie później jednak niż do dnia odbioru tej rzeczy przez Zamawiającego, w tym instrukcje użytkową obiektu. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Karty Gwarancyjne do wszelkich urządzeń, wmontowanych lub wbudowanych w ramach przedmiotu umowy wraz z wykazem autoryzowanych punktów serwisowych wskazanych przez producenta. Dokumenty należy dostarczyć w języku polskim. Roboty nie zostaną uznane za ukończone dopóki Zamawiający nie otrzyma w/w dokumentów. 1.10 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich innych robót, prac, niezbędnych badań (w tym laboratoryjnych), sprawdzeń, pomiarów, czynności, obowiązków i wymogów wynikających z niniejszej specyfikacji (specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót). 1.11 Po dokonaniu rozruchu oczyszczalni ścieków, Wykonawca przeprowadzi badanie próbki ścieków, pobranej przez osobę posiadającą licencję do pobierania próbek, w akredytowanym laboratorium i przedstawi wyniki badań Zamawiającemu przed dokonaniem odbioru końcowego. 1.12 Zamawiający zastrzega, iż w przypadku wątpliwości może zażądać wykonania badań dodatkowych np. badania radiograficznego połączeń spawanych. 1.13 Przedmiot zamówienia obejmuje również przeprowadzenie przez Wykonawcę odpowiednich, autoryzowanych szkoleń dla 8 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi maszyn, urządzeń i programów niezbędnych do pracy na zmodernizowanej oczyszczalni oraz potwierdzenie ich stosownymi protokołami, zaświadczeniami, oświadczeniami lub innymi dokumentami, przede dniem odbioru końcowego. 1.14 Materiały z rozbiórki i demontażu Wykonawca po uzyskaniu decyzji Zamawiającego przekaże do podmiotów zajmujących się skupem, odbiorem, utylizacją materiałów, rozliczając się z Zamawiającym jako właścicielem materiałów. Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować odpady (zgodnie z klauzulami umownymi).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach