Przetargi.pl
Modernizacja dwóch odcinków dróg dojazdowych do pól w zakresie: 1) Modernizacja drogi dojazdowej do pól stanowiącej działkę nr 262 w miejscowości Dębina o długości 590 m. 2) Modernizacja drogi dojazdowej do pól stanowiącej działki nr 844/5, 851/4, 848/6, 848/7 w miejscowości Krzeczów o długości 202 m.

Gmina Rzezawa ogłasza przetarg

 • Adres: 32-765 Rzezawa, Długa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48146858600, , fax. +48146858600
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rzezawa
  Długa 21
  32-765 Rzezawa, woj. małopolskie
  tel. +48146858600, , fax. +48146858600
  REGON: 85166066000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzezawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja dwóch odcinków dróg dojazdowych do pól w zakresie: 1) Modernizacja drogi dojazdowej do pól stanowiącej działkę nr 262 w miejscowości Dębina o długości 590 m. 2) Modernizacja drogi dojazdowej do pól stanowiącej działki nr 844/5, 851/4, 848/6, 848/7 w miejscowości Krzeczów o długości 202 m.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dwóch odcinków dróg dojazdowych do pól w zakresie: 1) Modernizacja drogi dojazdowej do pól stanowiącej działkę nr 262 w miejscowości Dębina o długości 590 m. 2) Modernizacja drogi dojazdowej do pól stanowiącej działki nr 844/5, 851/4, 848/6, 848/7 w miejscowości Krzeczów o długości 202 m. 2.Zakres przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: 1 część przedmiotu zamówienia pn: Modernizacja drogi dojazdowej do pól stanowiącej działkę nr 262 w miejscowości Dębina o długości 590 m - część 1 2 część przedmiotu zamówienia pn: Modernizacja drogi dojazdowej do pól stanowiącej działki nr 844/5, 851/4, 848/6, 848/7 w miejscowości Krzeczów o długości 202 m - część 2 Podział przedmiotu zamówienia na dwie części oznacza, że w ramach niniejszego postępowania Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oznacza to, że Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną przez siebie część zamówienia (np. oferta na 1 część zamówienia). Wykonawca może również złożyć po jednej, odrębnej ofercie na każdą z części przedmiotu zamówienia (np.: oferta na 1 cześć przedmiotu zamówienia, oferta na 2 część przedmiotu zamówienia). Zamawiający dopuszcza więc możliwość, że jednemu Wykonawcy w wyniku niniejszego postępowania zostaną powierzone dwie części przedmiotu zamówienia. Na każdą z części przedmiotu zamówienia podpisana zostanie odrębna umowa. Jeżeli Wykonawca ubiegać się będzie o udzielenie zamówienia na każdą z części przedmiotu zamówienia, to na każdą z wybranych części zamówienia składa ofertę przetargową, zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania. Oznacza to, że każda składana oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia na tym etapie postępowania. 2) Zakres poszczególnych części przedmiotu zamówienia: Pierwsza część przedmiotu zamówienia obejmuje realizację zadania pn.: Modernizacja drogi dojazdowej do pól stanowiącej działkę nr 262 w miejscowości Dębina o długości 590 m w zakresie: - mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną wraz z wypełnieniem istniejących ubytków i wykonaniem nawierzchni w obrębie skrzyżowania dróg = 25 Mg - mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej średnioziarnistej ścisłej grysowej o grubości 5 cm. = 2 360 m2 - wyrównanie poboczy kruszywem łamanym fr. 0/31,5 mm. z zagęszczeniem mechanicznym grub. śr. 4 cm. = 590 m2 1. Zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacii obiektów: Przedmiotem inwestycji jest remont drogi w msc. Dębina, która obejmuje : Jezdnia - o szer. 4,00 m o nawierzchni bitumicznej (warstwa ścieralna grub. 5 cm) Podbudowa – lokalne wyrównanie ist. nawierzchni mieszanką MMA Pobocza z kruszywa kamiennego szer. 0,50 m 2. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu: długość drogi - 0,590 km powierzchnia drogi – 2 950 m2 Bardziej szczegółowy opis techniczny realizacji 1 części przedmiotu zamówienia przedstawia przedmiar robót ( kosztorys ofertowy) w zakresie 1 części, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące odpowiednio załączniki do SIWZ (w zakresie 1 części) Wszystkie użyte w dokumentacji przetargowej (dotyczące zakresu 1 części) wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególności procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę są podane przykładowo i określają jedynie minimalne, oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji budowlano - wykonawczej zostały użyte w/w wskazania należy traktować je, jako propozycję projektanta i towarzyszy im zapis „lub równoważny”. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały lub urządzenia przyjęte do wyceny winny spełniać funkcję, jakiej maja służyć : winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony efekt : nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. W sytuacji, gdy w dokumentacji technicznej wskazano normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych – pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z SIWZ i pozwolą na uzyskanie parametrów nie gorszych niż przewidzianych w dokumentacji technicznej. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zastosowaniem rozwiązań równoważnych. Ciężar udowodnienia, że produkt jest równoważny w stosunku do wymogów określonych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. W tym celu jeszcze przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno – jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane produkty do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są równoważne do rozwiązań określonych w SIWZ i uzyskać akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego na zastosowanie zaproponowanych produktów, (pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy). Zamawiający zaleca zapoznanie się z miejscem wykonywania robót i jego otoczeniem przed przystąpieniem do sporządzenia oferty. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia w niniejszej SIWZ a stanem faktycznym, Wykonawca winien zgłosić ten fakt Zamawiającemu przed terminem składania ofert. Druga część przedmiotu zamówienia obejmuje realizację zadania pn.: Modernizacja drogi dojazdowej do pól stanowiącej działki nr 844/5, 851/4, 848/6, 848/7 w miejscowości Krzeczów o długości 202 m w zakresie: - geodezyjne wskazanie w terenie przebiegu drogi w obrębie działek nr 848/6, 848/7, 851/4 zgodnie z zatwierdzonym projektem podziału nieruchomości ( wycenę należy uwzględnić w kosztach kosztorysu ofertowego), - Mechaniczne wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr.31,5/63 mm klinowanego fr.5/31,5mm grub.15 cm – 578 m2, - Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej średnioziarnistej ścisłej grysowej (AC11S ) grub.5 cm – 532 m2, - Wyrównanie poboczy kruszywem łamanym fr. 0/31,5mm z zagęszczeniem mechanicznym grub. śr.20 cm – 152 m2, - Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku na odl. do 5 km związane z usunięciem w-wy ziemi urodzajnej, wykonaniem koryta pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża Gr. III-IV kat. – 29 m3, - Mechaniczne wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr.31,5/63 mm klinowanego fr.5/31,5mm grub.35 cm. – 190 m2, - Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej średnioziarnistej ścisłej grysowej (AC11S ) grub.6 cm – 175 m3, - Wyrównanie poboczy kruszywem łamanym fr. 0/31,5mm z zagęszczeniem mechanicznym grub. śr.30 cm – 50 m2, 1. Zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów: Przedmiotem inwestycji jest remont drogi w msc. Krzeczów która obejmuje : Jezdnia — o szer. 3,50 m o nawierzchni bitumicznej (warstwa ścieralna grub. 5 cm ) Podbudowa z kruszywa łamanego grub.15/35 cm Pobocza z kruszywa kamiennego szer. 0,50 m 2. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu: długość drogi - 0,202 km powierzchnia drogi - 909 m2 Bardziej szczegółowy opis techniczny realizacji 2 części przedmiotu zamówienia przedstawia przedmiar robót ( kosztorys ofertowy) w zakresie 2 części, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące odpowiednio załączniki do SIWZ. Wszystkie użyte w dokumentacji przetargowej (dotyczące zakresu 2 części) wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególności procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę są podane przykładowo i określają jedynie minimalne, oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji budowlano - wykonawczej zostały użyte w/w wskazania należy traktować je, jako propozycję projektanta i towarzyszy im zapis „lub równoważny”. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały lub urządzenia przyjęte do wyceny winny spełniać funkcję, jakiej maja służyć : winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony efekt : nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. W sytuacji, gdy w dokumentacji technicznej wskazano normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych – pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z SIWZ i pozwolą na uzyskanie parametrów nie gorszych niż przewidzianych w dokumentacji technicznej. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zastosowaniem rozwiązań równoważnych. Ciężar udowodnienia, że produkt jest równoważny w stosunku do wymogów określonych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. W tym celu jeszcze przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno – jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane produkty do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są równoważne do rozwiązań określonych w SIWZ i uzyskać akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego na zastosowanie zaproponowanych produktów, (pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy). Zamawiający zaleca zapoznanie się z miejscem wykonywania robót i jego otoczeniem przed przystąpieniem do sporządzenia oferty. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia w niniejszej SIWZ a stanem faktycznym, Wykonawca winien zgłosić ten fakt Zamawiającemu przed terminem składania ofert. Roboty należy wykonać zgodnie przedmiarem robót (kosztorys ofertowy) i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w sposób pozwalający na użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementów robót, ich części bądź innego majątku Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub podwykonawców, jak również mienia osób trzecich w związku z prowadzonymi robotami – Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu poprzedniego i naprawienia wynikłej szkody. Wykonawca oznaczy we własnym zakresie i na swój koszt miejsca realizowanego zadania umieszczając stosowne tablice informacyjne zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną terenu budowy oraz najbliższego otoczenia budowy. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają uzgodnienia z Zamawiającym. Koszty dokonania wizji z lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia w niniejszej SIWZ a stanem faktycznym, Wykonawca winien zgłosić ten fakt Zamawiającemu przed terminem składania ofert.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oferta Wykonawcy przygotowana na specjalnym druku (druk formularza oferty) załącznik do SIWZ + kosztorys ofertowy uproszczony (tzw. kalkulację własną kosztów wykonania przedmiotu umowy). 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika to z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub informacji z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione. 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają do oferty wypełnione załączniki nr 9 lub 10 do SIWZ 4) Określenie podwykonawstwa – załącznik nr 11 5)Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza również informacji o tych w postępowaniu, które stanowią załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do SIWZ. 7) Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - zamieszcza również informację o tych podmiotach w oświadczeniu, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 8) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców. 9) Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 w/w ustawie przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 w/w ustawie. Wraz ze złożeniem oświadczenia , Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Druk oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach