Przetargi.pl
Modernizacja drogi powiatowej nr 1578 K Kotów – Polany (etap I) – roboty drogowe w zakresie jezdni, poboczy oraz przepustów

POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Jeremiego Wiśniowieckiego 136
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 18 442 74 14 , fax. +48 18 442 63 45
 • Data zamieszczenia: 2023-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU
  ul. Jeremiego Wiśniowieckiego 136
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. +48 18 442 74 14, fax. +48 18 442 63 45
  REGON: 491893180
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pzd.nowy-sacz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi powiatowej nr 1578 K Kotów – Polany (etap I) – roboty drogowe w zakresie jezdni, poboczy oraz przepustów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację drogi powiatowej nr 1578 K Kotów – Polany w km 0+925 – 2+425 (zamówienie podstawowe) w zakresie:1.1. roboty pomiarowe,1.2. roboty rozbiórkowe (frezowanie nawierzchni),1.3. roboty ziemne (rozbiórka podbudowy, rowy),1.4. wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem gr. 30 cm (z doziarnieniem kruszywem naturalnym gr. 10 cm),1.5. wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm,1.6. wykonanie warstwy podbudowy gr. 7 cm z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych gr. 6 cm, warstwa asfaltowa AC22P,1.7. wykonanie warstwy wiążącej gr. 5 cm z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa asfaltowa AC16W (KR3),1.8. wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa asfaltowa AC11S (KR3),1.9. wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego z ich powierzchniowym utrwaleniem grysem i emulsją,1.10. remont przepustów w km 1+126, 1+305, 1+559, 1+723, 1+902, 1+988, 2+114, 2+237, 2+330.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach