Przetargi.pl
Modernizacja drogi Imbramowice - Kolonia do Małyszyc w miejscowości Imbramowice Modernizacja drogi dojazdowej do pól we wsi Imbramowice k/ Nowickiego dz. nr 261 Modernizacja drogi dojazdowej do pól we wsi Jangrot - Cieplice do Suchej dz nr 890 Modernizacja drogi dojazdowej do pól we wsi Ściborzyce k/Kubika dz. nr 138 ark.1 Modernizacja drogi dojazdowej do pól we wsi Tarnawa do Parceli dz nr 138/2 Modernizacja drogi - Tarnawa koło Boronia Modernizacja drogi wewnętrznej Trzyciąż k/Stawów dz. nr 107/16 Modernizacja drogi dojazdowej do pól we wsi Zadroże do Trzyciąża Modernizacja drogi gminnej K120448 Zadroże- Kolonia Glanowska w miejscowości Zadroże i Milonki

Gmina Trzyciąż ogłasza przetarg

 • Adres: 32-353 Trzyciąż, Trzyciąż
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 123894001 w. 51 , fax. 0-12 3894002
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Trzyciąż
  Trzyciąż 99
  32-353 Trzyciąż, woj. małopolskie
  tel. 123894001 w. 51, fax. 0-12 3894002
  REGON: 35155627000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminatrzyciaz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi Imbramowice - Kolonia do Małyszyc w miejscowości Imbramowice Modernizacja drogi dojazdowej do pól we wsi Imbramowice k/ Nowickiego dz. nr 261 Modernizacja drogi dojazdowej do pól we wsi Jangrot - Cieplice do Suchej dz nr 890 Modernizacja drogi dojazdowej do pól we wsi Ściborzyce k/Kubika dz. nr 138 ark.1 Modernizacja drogi dojazdowej do pól we wsi Tarnawa do Parceli dz nr 138/2 Modernizacja drogi - Tarnawa koło Boronia Modernizacja drogi wewnętrznej Trzyciąż k/Stawów dz. nr 107/16 Modernizacja drogi dojazdowej do pól we wsi Zadroże do Trzyciąża Modernizacja drogi gminnej K120448 Zadroże- Kolonia Glanowska w miejscowości Zadroże i Milonki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  częściowej wymiany podbudowy - oczyszczenie istniejącej nawierzchni drogi -skropienie nawierzchni - wykonanie warstwy wiążącej - wykonanie warstwy ścieralnej - uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym Zgodnie z przedmiarami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości: 10 000,00 zł., słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100. 2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - w pieniądzu, Wadium w formie pieniężnej można wpłacić przelewem pieniężnym na konto: Krakowski Bank Spółdzielczy filia Trzyciąż 51 8591 0007 0280 0000 0097 0008 z dopiskiem: Wadium do przetargu dotyczącego: Modernizacja drogi Imbramowice - Kolonia do Małyszyc w miejscowości Imbramowice Modernizacja drogi dojazdowej do pól we wsi Imbramowice k/ Nowickiego dz. nr 261 Modernizacja drogi dojazdowej do pól we wsi Jangrot - Cieplice do Suchej dz nr 890 Modernizacja drogi dojazdowej do pól we wsi Ściborzyce k/Kubika dz. nr 138 ark.1 Modernizacja drogi dojazdowej do pól we wsi Tarnawa do Parceli dz nr 138/2 Modernizacja drogi - Tarnawa koło Boronia Modernizacja drogi wewnętrznej Trzyciąż k/Stawów dz. nr 107/16 Modernizacja drogi dojazdowej do pól we wsi Zadroże do Trzyciąża Modernizacja drogi gminnej K120448 Zadroże- Kolonia Glanowska w miejscowości Zadroże i Milonki poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) 3) Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 4) Wadium w formie poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) należy w formie nienaruszonego oryginału dokumentu poręczenia zdeponować w sekretariacie Zamawiającego w terminie do dnia 30.05.2018r. do godz. 10:00, a kopię załączyć do oferty. 5) Wadium w formie pieniężnej musi wpłynąć na konto Zamawiającego najpóźniej do chwili składania ofert tj. do 30.05.2018 r. do godz. 10:00, a dowód wniesienia wadium winien być załączony do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach