Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy zaplecza handlowo-kasowego z ogólnodostępnym WC dla tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia

Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 32-020 Wieliczka, Park Kingi
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 278 71 11, 12 278 71 03, , fax. 122 787 110
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
  Park Kingi 1
  32-020 Wieliczka, woj. małopolskie
  tel. 12 278 71 11, 12 278 71 03, , fax. 122 787 110
  REGON: 000041683
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalniawieliczka.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Akcyjna - Górnictwo

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej budowy zaplecza handlowo-kasowego z ogólnodostępnym WC dla tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia. 1.1. Wykonawca zobowiązuje się za wynagrodzeniem do: 1) sporządzenia dokumentacji projektowej, koniecznej dla realizacji inwestycji obejmującej budowę zaplecza handlowo-kasowego z ogólnodostępnym WC dla tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia, zwanej dalej „Dokumentacją projektową”, 2) uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień koniecznych do wydania przez właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji objętej Dokumentacją Projektową, 3) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, dla inwestycji objętej Dokumentacją Projektową. 1.2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest również zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie prac prowadzonych w oparciu o sporządzoną Dokumentację Projektową. 2. Dokumentacja Projektowa. 2.1. Wykonanie Dokumentacji Projektowej obejmuje: 1) prace przedprojektowe, obejmujące m.in. sporządzenie wariantowej koncepcji, szczegółowo opisanej w załączniku nr 1 do SIWZ, 2) sporządzenie wielobranżowego projektu budowlanego, 3) sporządzenie wielobranżowego projektu wykonawczego, 4) sporządzenie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego robót objętych Dokumentacją Projektową, 5) sporządzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 2.2. Dokumentacja projektowa winna uwzględniać: 1) możliwości technologiczne wykonania robót bez wstrzymywania lub ograniczenia ruchu turystycznego, 2) wysoki standard materiałów wykończeniowych i wysoką jakość zabudowywanych urządzeń – podać parametry, klasyfikację, dopuszczalne gabaryty bez wskazywania na markę lub producenta, 3) aktualnie stosowane przez Zamawiającego standardy i technologie celem integracji z rozwiązaniami technicznymi posiadanymi przez Zamawiającego. 2.3. Dokumentacja projektowa winna zostać wykonana w następujących formach: 1) pisemnych opracowań – 6 egzemplarzy, 2) elektronicznej na nośnikach CD (DVD) w formacie PDF – 3 egzemplarze, 3) elektronicznej na nośnikach CD (DVD) w formatach edytowalnych – 3 egzemplarze. 3. Podstawy do sporządzenia Dokumentacji Projektowej. 3.1. Dokumentacja projektowa w szczególności winna być wykonana zgodnie z: 1) ogólnymi założeniami i ramowym zakresem prac projektowych do „Dokumentacji projektowej budowy zaplecza handlowo–kasowego z ogólnodostępnym WC dla tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia”, stanowiącymi załącznik nr 1 do SIWZ, 2) opracowaniem pt. „Koncepcja zagospodarowania Parku Św. Kingi i otoczenia tężni solankowej, pod kątem zwiększenia atrakcyjności i poprawy organizacji pobytu turystów” – ARCA Biuro Projektów Urbanistyki i Architektury dr inż. Michał Stangel ul. Konarskiego 6/3 44-100 Gliwice, czerwiec 2017r. - stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 3.2. W ramach prac projektowych Wykonawca może wykorzystać następujące materiały: 1) Mapę zasadniczą do celów projektowych, 2) „Dokumentację budowy tężni solankowej” sporządzoną przez GRADPOL w 2012r. wraz z dokumentacją powykonawczą. Mając na celu ochronę poufnego charakteru informacji zawartych w dokumentach wskazanych powyżej w pkt 3.2, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, działając na podstawie art. 37 ust. 6 w zw. z art. 8 ust. 2a ustawy, przedmiotowe dokumenty nie zostaną udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego, a dostępne będą jedynie do wglądu w Dziale Infrastruktury Powierzchniowej Zamawiającego, w godz. od 7.00 do 14.00, w dni robocze od poniedziałku do piątku, po uprzednim złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Wszelkie informacje w powyższym zakresie udzielane będą na zasadach wskazanych w cz. IX SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego www.kopalniawieliczka.eu 4. Nadzór autorski. 4.1. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego. 4.2. Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w ilości maksymalnej 100 godzin. 4.3. Nadzór autorski będzie sprawowany na zlecenia Zamawiającego. Zlecenia wykonywania nadzoru autorskiego zależeć będą od potrzeb Zamawiającego. Oznacza to, że Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części wymiaru godzin sprawowania nadzoru autorskiego (prawo opcji). 4.4. Zlecenie wykonania nadzoru autorskiego nastąpi co najmniej na 2 dni robocze przed określonym przez Zamawiającego terminem wykonania nadzoru. Zlecenie wykonania nadzoru następować będzie pisemnie. Pisemne zlecenie zostanie jednocześnie przekazane faksem na numer wskazany przez Wykonawcę lub za pośrednictwem e-mail. Równocześnie Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zleceniu telefonicznie. W sytuacjach szczególnych, wymagających niezwłocznej obecności autora projektu na terenie prowadzenia robót, osoba pełniąca nadzór autorski obowiązana jest wykonać nadzór autorski w dniu powiadomienia. W takim wypadku zlecenie wykonania nadzoru autorskiego może nastąpić telefonicznie z późniejszym pisemnym potwierdzeniem dokonania zlecenia. 4.5. Nadzór autorski będzie wykonywany w ramach nie więcej niż 15 pobytów na terenie wykonywanych prac. 4.6. W ramach nadzoru autorskiego inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do: 1) czuwania w toku realizacji robót nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z Dokumentacji Projektowej; w przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego, zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w Dokumentacji Projektowej, zobowiązany jest do kontrolowania parametrów tych materiałów i urządzeń, 2) uzupełniania lub zmiany Dokumentacji Projektowej, a także przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla prac objętych Dokumentacją Projektową, 3) wyjaśniania wykonawcy prac objętych Dokumentacją Projektową wątpliwości powstałych w toku jego realizacji, 4) udziału w naradach technicznych, 5) udziału w odbiorze poszczególnych, istotnych części robót oraz odbiorze końcowym. 5. Zasady wykonywania przedmiotu zamówienia. 5.1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w następujących etapach: 1) Etap I – prace przedprojektowe, 2) Etap II - sporządzenie wielobranżowego projektu budowlanego, uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień koniecznych do wydania przez właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji objętej Dokumentacją Projektową, 3) Etap III – sporządzenie wielobranżowego projektu wykonawczego, sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, sporządzenie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego robót objętych Dokumentacją Projektową, 4) Etap IV – sprawowanie nadzoru autorskiego. 5.2. Do wykonania Etapu I Wykonawca przystąpi bezpośrednio po zawarciu umowy. 5.3. Do wykonania Etapu II Wykonawca przystąpi po dokonaniu odbioru Etapu I. 5.4. Do wykonania Etapu III Wykonawca przystąpi po dokonaniu odbioru Etapu II. 5.5. Zlecanie wykonywania nadzorów autorskich w ramach realizacji Etapu IV może nastąpić po dokonaniu odbioru wykonania Etapu III, w zależności od potrzeb Zamawiającego (prawo opcji). 5.6. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu, na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy i na każde wezwanie, raportów z wykonania przedmiotu umowy, w formie określonej przez osoby upoważnione do nadzorowania realizacji przedmiotu umowy wskazane w § 22 ust. 1 umowy lub inne osoby posiadające pisemne upoważnienie Zamawiającego. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego www.kopalniawieliczka.eu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium w wysokości: 3 000,00 złotych należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Pekao Spółka Akcyjna Konto: 75124047481111000048778501 z dopiskiem: wadium w sprawie KSW/2018/IP/26. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Nie dopuszcza się wpłaty wadium w kasie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. 3. Wadium wniesione w innej formie niż forma pieniężna (zgodnie z przepisami ustawy) winno być złożone w Sekretariacie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Zgodnie z art. 46 ust 5 ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wymaganego wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca posiada siedzibę, określonym w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/U lub spełniają inne wymogi określone w tym załączniku lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, bez odrębnego wezwania - oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z wzorem podanym w załączniku nr 6 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie, o którym mowa powyżej powinno zostać złożone w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach