Przetargi.pl
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, do długości 0,876 km w obrębie geodezyjnym Morgi cz. dz. nr 106, 78/2,83 (Etap III).

Gmina Nowe ogłasza przetarg

 • Adres: 86-170 Nowe, Pl. Św. Rocha 5
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 33 37 210 , fax. 52 33 28 466
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowe
  Pl. Św. Rocha 5 5
  86-170 Nowe, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 33 37 210, fax. 52 33 28 466
  REGON: 09235103800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminanowe.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, do długości 0,876 km w obrębie geodezyjnym Morgi cz. dz. nr 106, 78/2,83 (Etap III).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6cm, do długości 0,876 km w miejscowości Morgi w Gminie Nowe (Etap III). Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót określa projekt budowlany oraz przedmiary robót będące integralną częścią dokumentacji technicznej. 2. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45.23.31.40 - 2 Roboty drogowe, 45.23.32.20 - 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg. 3 Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót budowlanych- zgodnie z przekazaną przez zamawiającego dokumentacją techniczną- w zakresie:1) robót ziemnych, 2) wykonanie podbudowy z kruszywa, 3) wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdów, 4) wykonanie rowów i poboczy. 4 Prace towarzyszące konieczne do uwzględnienia w cenie oferty: 1) pełne wytyczenie geodezyjne projektowanej drogi przed rozpoczęciem inwestycji, 2) pełna obsługa geodezyjna w trakcie realizacji zadania wraz z 4 egz. inwentaryzacji powykonawczej zadania, 3) uporządkowanie terenu i przywrócenie stanu pierwotnego. 5 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową. 6 Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. 7 Zamawiający informuje, że materiały z rozbiórek nie nadające się do ponownego wykorzystania są własnością Zamawiającego. Rodzaj materiałów oraz ich ilości nie nadające się do ponownego wbudowania określi w trakcie realizacji zamówienia inspektor nadzoru. Materiały nie nadające się do wykorzystania, wykonawca zobowiązany jest przewieźć i złożyć na składowisku odpadów w Milewie. 8 Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w dokumentacji technicznej. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia i zapewni uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych przy zachowaniu tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Wykaz zastosowanych i przyjętych przez Wykonawcę materiałów lub urządzeń równoważnych musi zostać załączony do oferty. Zamawiający dokona oceny równoważności w stosunku do wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia przekazanym wykonawcom a zawartym w opisie zamówienia - dokumentacji technicznej. 9 Wykonawca zobowiązany jest oznakować teren robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. z 2003r. nr 220, poz.2181).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości : 9000,00 złotych (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu (nie należy wpłacać w kasie Urzędu- art. 45 ust. 7 ustawy Pzp), b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz.U. z 2014r. poz.1804). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Nowem, Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe, w Banku Spółdzielczym Nowe n/Wisłą. nr 87 8173 0005 2001 0000 0303 0003, przed terminem składania ofert, z oznaczeniem Wadium- IKS.271.5.2015.RG 4. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz powinno być wystawione na Gminę Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe. Oryginał dokumentu gwarancji/poręczenia należy złożyć wraz z ofertą. Zostanie on zdeponowany w kasie Urzędu Gminy w Nowem. UWAGA: Zamawiający zaleca, aby oryginał dokumentu gwarancji/poręczenia nie był w sposób trwały spięty z ofertą. 6. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien: 1) przewidywać bezwarunkową utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w ust. 8.7 i 8.8, 2) zawierać sformułowanie zobowiązania gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie zapłaty wystawione przez Zamawiającego w przypadkach określonych w ust. 7 i 8. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych przypadków zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej wadium. Żądanie będzie zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności, jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji. Dopuszczalnym żądaniem gwaranta może być dokument potwierdzający, że osoba, która podpisała wezwanie do zapłaty w imieniu beneficjenta, upoważniona jest do jego reprezentowania lub przesłanie wezwania do zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta. 10. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który określony został w Rozdz. 9, ust. 9.1 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Długość okresu gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminanowe.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach