Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w m. Tylice

Urząd Gminy Łysomice ogłasza przetarg

 • Adres: 87-148 Łysomice, ul. Warszawska 8
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (056) 678 32 22 , fax. (056) 678 32 22 w.23
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Łysomice
  ul. Warszawska 8 8
  87-148 Łysomice, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. (056) 678 32 22, fax. (056) 678 32 22 w.23
  REGON: 00054250500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lysomice.gminyrp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w m. Tylice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w m. Tylice.CPV : 45233140-2 Roboty drogowe,45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę, 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg,45233290-8 Instalowanie znaków drogowych,2.Przedmiot zamówienia obejmuje: Zaprojektowanie i przebudowę drogi gminnej w m. Tylice o długości ca 700,00m na dz.nr 19 i 21 w obrębie Tylice.Przebieg drogi uwidoczniony jest na mapie poglądowej stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.3. Zakres robót obejmuje m.in.:3.1. Zaprojektowanie:wykonanie projektu budowlanego, uzgodnienie z Zamawia-jącym i uzyskanie zgodnie z przepisami prawa jego zatwierdzenie w postaci pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu wykonania robót od Starosty Toruńskiego,wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas przebudo-wy,sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zapewnienie pełnienia nadzoru autorskiego.3.2.Przebudowę nawierzchni gruntowej na nawierzchnię w technologii z powierzchniowym utrwaleniem emulsją bitumiczną i grysami bazaltowymi powstałej konstrukcji drogi i obejmuje m.in.:1)roboty pomiarowe z wytyczeniem jezdni wraz z poboczami;2) badania podłoża gruntu;3) roboty przygotowawcze;4) roboty ziemne; 5) profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne: jezdni, zjazdów i poboczy;6) wykonanie korytowania pod całą konstrukcją korony drogi ( głębokość kopania średnio 38cm winna być przybliżona do wjazdów na posesje z zachowaniem minimalnego spadku w celu odwodnienia); Koryto oraz warstwy podbudowy szersze od warstwy wiążącej nawierzchni o 15 cm po każdej stronie.6.1.Koryto wykonać w dwóch etapach:I etap: ukop materiału istniejącego drogi ( kruszywo łamane, pospółka, żużel itp.) należy złożyć lub wbudować w miejscu wskazanym przez Gminę w odległości do 8km. II etap: pozostały urobek nie nadający się do ponownego wbudowania Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.6.2.Wykonać warstwę odsączającą z piasku gr. 10 cm.7) wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego (bez zawartości elementów ceramiki i innych zanieczysz-czeń) o frakcji od 0 do 63 mm gr. 20cm;8) wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa bitumicznego pochodzącego z recyklingu sortowanego (wbudowanego rozściełaczem do mas bitumicznych) o frakcji od 2 do 40mm gr.6cm 9)wykonanie potrójnego sprysku emulsją i grysami bazaltowymi nawierzchni o szerokości jezdni 3,5m na całej długości drogi ( ca 700 m) oraz zjazdów w proporcjach:Pierwszy sprysk- emulsja 3,4 l/m?, grysy 8-11 w ilości 16 kg/ m?,Drugi sprysk -emulsja 3,0 l/m?, grysy 5-8 w ilości 12 kg/ m?, Trzeci sprysk- emulsja 2,5 l/m?, grysy 2-5 w ilości 10 kg/m?,10) odwodnienie poprzez spadki poprzeczne i podłużne jezdni i poboczy na przylegające tereny zielone.11) Pobocza o szerokości 1,0m po każdej stronie ( na odcinkach, których stan prawny na to pozwala, natomiast na pozostałym odcinku w ramach pasa drogowego) utwardzonych z mieszanki gruzu betonowego i pospółki sortowanej 0 - 31 w proporcji 1:1 o gr. dostosowanej do wysokości krawędzi jezdni z zachowaniem spadku poprzecznego 5% ; 4.Wykonawca zamówienia jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót budowlanych oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową zatwierdzoną przez Zamawiającego. Prace budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, Polskimi Normami oraz posiadaną wiedzą techniczną i doświadczeniem budowlanym .Wykonawca zapewni na własny koszt (tj. w ramach wynagrodzenia umownego) pełną obsługę geodezyjną inwestycji.. 5.Szczegółowe warunki wykonania zamówienia na roboty budowlane oraz zakres robót określają: umowa, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, dokumentacja projektowa i niniejsza SIWZ.6. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto: 1) wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia;2) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie niezbędnym do prowadzenia robót objętych umową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami;3) obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu trasy przebiegu drogi oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i złożenie materiałów w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu;4) naprawienie urządzeń melioracyjnych zniszczonych w trakcie robót; 5) uporządkowanie pozostałej części terenu stanowiącego pas drogowy do granicy działek stanowiących drogę; 6) inne prace - związane z procesem budowy np. lokalizacja i regulacja wszelkich urządzeń znajdujących się w pasie drogowym ( zawory, hydranty, studzienki kanalizacyjne, telefoniczne, gazowe, itp.) 7. Poza robotami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji projektowej przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego opisanego w dokumentacji projektowo-przedmiarowej.8. Wykonawca w celu prawidłowej oceny zakresu robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy przeprowadzi wizję lokalną miejsca robót.9.Wymagany okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia wynosi:na wykonane roboty budowlane - co najmniej 36 miesięcy a maksymalny 72 m-ce;liczony od dnia dokonania bezuster-kowego odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego, potwierdzonego protokołem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Składając ofertę wykonawca obowiązany będzie zabezpieczyć ofertę wadium w następującej wysokości: 7 000,00 zł;2.Wadium może być wniesione w następujących formach:w pieniądzu,w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,w gwarancjach banko-wych,w gwarancjach ubezpieczeniowych,poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).Wadium w pieniądzu wnosi się przed upływem terminu składania ofert na rachunek bankowy Zamawiającego:Bank Spółdziel-czy w Toruniu Oddział ŁysomiceNr 35 9511 0000 2002 0032 0267 0003 Tyt.: wadium, nr sprawy ZP-271.8.2015,Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą.Wadium złożone w formie innej niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w uPZP. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie.Wadium złożone w innej formie niż pieniężna, należy załączyć do oferty w oddzielnej kopercie z dopiskiem -wadium. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem normy art. 46 ust. 4a uPZP. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.Wykonawca, który składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia może dokonać zapłaty wadium dla tych części jednym przelewem bankowym lub wnieść wadium dla tych części na jednym dokumencie, o którym mowa w pkt 2.2)-5).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin udzielonej gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lysomice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną