Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn: Przebudowa parteru w budynku dydaktyczno-mieszkalnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku przy ul. Obrońców Wisły 1920 r. pod potrzeby kierunku Pielęgniarstwo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, ul. 3 Maja 17
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 054 2316080 , fax. 054 2314352
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
  ul. 3 Maja 17 17
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 054 2316080, fax. 054 2314352
  REGON: 91126695100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.wloclawek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn: Przebudowa parteru w budynku dydaktyczno-mieszkalnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku przy ul. Obrońców Wisły 1920 r. pod potrzeby kierunku Pielęgniarstwo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia w przetargu jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn: Przebudowa parteru w budynku dydaktyczno-mieszkalnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku przy ul. Obrońców Wisły 1920 r. pod potrzeby kierunku Pielęgniarstwo. Parametry techniczne przebudowywanego obiektu: Powierzchnia netto - 452,42 m2 Powierzchnia ruchu - 91,85 m2 Powierzchnia użytkowa - 360,57 m2 Kubatura brutto - 1 631,98 m3 Szczegółowy zakres robót przedstawia załączona do załącznika nr 1 dokumentacja projektowa, Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pomocniczo przedmiar robót wykonane przez Biuro Projektowania i Realizacji Architektury WAW Sp. z o.o. ul. Cyganka 7, 87-800 Włocławek. W ramach przebudowy należy wykonać między innymi: 1. Roboty budowlane: 1) roboty demontażowe i rozbiórkowe; 2) przebudowa pomieszczeń; 3) zabezpieczenia p.poż. 2. Roboty budowlane - branża sanitarna: 1) przebudowa instalacji wodociągowej wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji; 2) przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej; 3) wykonanie wentylacji grawitacyjnej; 4) armatura sanitarna. 3. Roboty budowlane - branża elektryczna: 1) przebudowa instalacji oświetleniowej i wtykowej; 2) wykonanie instalacji ppoż.; 3) wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego; 4) wykonanie instalacji niskoprądowych; 5) wykonanie systemu telewizji użytkowej. 4. Dodatkowo: 1) dostawa i montaż dozowników łokciowych na mydło i płyny dezynfekcyjne w ilości - szt. 9; 2) dostawa i montaż pojemników do mydła w płynie (0,5 litra) - szt. 11; 3) dostawa i montaż pojemników na papier toaletowy duży - szt. 3; 4) dostawa i montaż pojemników na ręcznik papierowe (z-tki) - szt. 13; 5) dostawa i montaż pojemników na czyściwo - szt. 1; 6) dostawa i montaż wieszaków na ręczniki (chromowane, podwójne) - szt. 3; 7) dostawa i montaż lustra w toalecie dla niepełnosprawnych - szt. 1. Kolorystyka pomieszczeń będzie uzgadniana na bieżąco z przedstawicielem Zamawiającego. Przewiduje się malowanie ścian w poszczególnych pomieszczeniach w kolorach pastelowych. Ilekroć w dokumentacji projektowej użyta jest nazwa własna wyboru bądź bezpośrednie wskazanie na producenta danego wyrobu, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych lub wyrobów równoważnych pod względem parametrów technicznych i jakościowych, stopnia złożoności i głównych parametrów gabarytowych. Za materiały, elementy wyposażenia równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają takie same lub korzystniejsze parametry techniczne i jakościowe, stopień złożoności i parametry gabarytowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej i nie podroży kosztów późniejszej eksploatacji urządzeń. Zamawiający informuje, że zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, w związku z tym, iż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym załączony do SIWZ przedmiar robót stanowi tylko materiał pomocniczy dla Wykonawcy. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a dokumentacją projektową należy wycenić elementy zgodnie z zapisem dokumentacji projektowej. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych przedstawi atesty na wszystkie materiały budowlane. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją, przepisami prawa, ze sztuką budowlaną i ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pomocniczym przedmiarem robót i uzgodnieniami z Zamawiającym. Materiały budowlane winny być bardzo dobrej jakości, posiadać atesty budowlane i winny być dopuszczone do użytku w obiektach użyteczności publicznej. Dokumentacja projektowa znajduje się w Dziale Gospodarczym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, budynek Rektoratu przy ul. 3 Maja 17 we Włocławku, pokój nr 32 - 2 piętro. Wszelkich informacji udziela mgr inż. Maryla Zaworska - Kierownik Działu Gospodarczego (600 255 358) w godz. 800-1500. Wykonawcy winni uzgodnić termin wizytacji na obiekcie na dwa dni przed przybyciem. Termin wykonania zadania: Od dnia podpisania umowy do 15 października 2015 r. Termin obejmuje uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, zezwoleń i decyzji dopuszczających budynek do użytkowania. Załączniki: Dokumentacja projektowa wykonawcza. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Skan pozwolenia na budowę. Pomocniczo przedmiary robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 12 000,00 zł. (słownie: Dwanaście tysięcy zł zero gr). 1. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zmianami). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić do dnia 03.08.2015 r. do godz. 9.00 (środki na koncie Zamawiającego) przelewem na konto Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku w BOŚ O/Włocławek numer 49 1540 1069 2106 8720 6079 0015 z dopiskiem WADIUM - przetarg na: Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn: Przebudowa parteru w budynku dydaktyczno-mieszkalnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku przy ul. Obrońców Wisły 1920 r. pod potrzeby kierunku Pielęgniarstwo. 2. Oryginał dowodu wpłacenia wadium należy dołączyć do oferty. 4. Kopię wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy dostarczyć do dnia 03.08.2015 r. do godz. 900 do Kancelarii Uczelni - I piętro - pok. 16 (oryginał należy dołączyć do oferty). 5. Wykonawca, którego oferta, nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony, a oferta uznana za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 2, pkt 2 Ustawy. 6. Wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń winno obejmować wszystkie przypadki, w których Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego zgodnie z art. 46 ust. 4 a i 5 Ustawy. W przypadku, gdy dokumenty te nie będą zabezpieczały w pełnym zakresie możliwych roszczeń Zamawiającego Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwsz.wloclawek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach