Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony nr PM-32/2015

Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3545587 , fax. 052 3574667
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu
  ul. Poznańska 97 97
  88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3545587, fax. 052 3574667
  REGON: 09235878000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pszozino.lo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony nr PM-32/2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Naprawa, konserwacja oraz serwis urządzeń dźwigowych na terenie Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu, w szczególności: a) Stała konserwacja dźwigów szpitalnych przez okres trwania umowy, b) Utrzymanie w stałym ruchu przejętych dźwigów z wyjątkiem postojów awaryjnych, planowanych przeglądów i rewizji UDT, c) Wykonywanie wszelkich niezbędnych napraw i remontów, d) Zapewnienie stałego pogotowia dźwigowego: - w dni robocze od 7:00 do 15:00 na terenie szpitala, - w dni wolne od pracy, niedziele, święta dyżur domowy-usuwanie awarii w czasie do 2 godzin od zgłoszenia, - w dni powszednie od 15:00 do 7:00 dyżur domowy-usuwanie awarii w czasie do 2 godzin od zgłoszenia. 2. Wykaz urządzeń dźwigowych i ich lokalizację zawiera Załącznik Nr 2 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 507500007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Stawka kosztorysowa
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pszozino.lo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach