Przetargi.pl
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Mokre

Gmina Dąbrowa ogłasza przetarg

 • Adres: 88-306 Dąbrowa, ul. Kasztanowa 16
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-52 315-32-15 , fax. 0-52 315-32-01
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dąbrowa
  ul. Kasztanowa 16 16
  88-306 Dąbrowa, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-52 315-32-15, fax. 0-52 315-32-01
  REGON: 00053151300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Mokre
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont drogi gminnej polegający na jednokrotne powierzchniowe utrwalenie o długości 1320,00 m, szerokości 4,00 m (całkowita powierzchnia: 5280 m2) w miejscowości Mokre. 1. Odtworzenie trasy drogi 2. Mechaniczne oczyszczenie krawędzi drogi 3. Czyszczenie nawierzchni 4. Nawierzchnia - wykonanie wierzchniej warstwy poprzez powierzchniowe utrwalenia nawierzchni emulsja asfaltową K-70% modyfikowaną i grysami bazaltowymi frakcji 4,0/6,3 mm (5/8mm) na istniejącym utrwaleniu powierzchniowym. 5. Zebranie gruntu z poboczy drogi (2 640 m2)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3 000,00 złotych ( słownie: trzy tysiące złotych ) Wadium może być wnoszone w następującej formie: 1) w pieniądzu; 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) w gwarancjach bankowych; 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi zachowywać ważność przez okres związania ofertą tj. 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Wadium wnoszone w: a) pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Pruszczu o/Dąbrowa 51 8170 1021 0060 0343 2000 0020 Suma wadium winna znaleźć się na koncie Zamawiającego do 31.07.2015r. do godz. 11:00. Przelew bankowy winien zawierać konto Wykonawcy, na które Zamawiający zwróci wadium oraz nazwę przedmiotu zamówienia. b) w pozostałych formach (oryginał) należy złożyć w kasie Urzędu Gminy w Dąbrowie, ul. Kasztanowa 16 pokój nr 12 do dnia 31.07.2015r do godz. 11:00, a kopię dołączyć do oferty. c) gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, powinna spełniać co najmniej następujące wymogi: - ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Dąbrowa, - określać kwotę gwarantowaną w złotych (ustaloną w SIWZ), - określać termin ważności gwarancji (wynikający z SIWZ), - określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją (wynikającą z SIWZ), - zawierać zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na każde żądanie zapłaty. Wykonawca, który w terminie nie wniesie wadium zostanie wykluczony z niniejszego postępowania. W przypadku, gdy o niniejsze zamówienie ubiegać się będą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia lub spółka osobowa, wówczas w przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej, czy ubezpieczeniowej, dokumenty te winny wskazywać nazwę wszystkich Wykonawców, wskazanie gwaranta, wskazanie jego siedziby oraz wszystkich warunków określonych w punkcie 8.2. SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ug-dabrowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach