Przetargi.pl
„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sadłuki-Ramzy”

Urząd Gminy Mikołajki Pomorskich ogłasza przetarg

 • Adres: 82-433 Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 055 6404357 w. 20 , fax. 556 404 461
 • Data zamieszczenia: 2021-08-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Mikołajki Pomorskich
  ul. Dzierzgońska 2
  82-433 Mikołajki Pomorskie, woj. pomorskie
  tel. 055 6404357 w. 20, fax. 556 404 461
  REGON: 53451700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.mikolajkipomorskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sadłuki-Ramzy”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont drogi na odcinku Sadłuki-Ramzy na działkach nr 55/1 i 94 obręb geodezyjny Sadłuki. W ramach inwestycji przewiduje się: a) Remont nawierzchni z płyt yomb, b) Poprawę parametrów geometrycznych drogi poprzez korektę łuków pionowych, poziomych oraz skrzyżowań, c) Poprawę geometrii istniejących zjazdów oraz budowę nowych, d) Remont odwodnienia drogi oraz profilowanie skarp, e) Zagospodarowanie zieleni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach