Przetargi.pl
Modernizacja dróg miejskich

Gmina Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 34-100 Wadowice, Pl. Jana Pawła II 23
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 48 33 873 18 11 , fax. 48 33 873 18 15
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach
  Pl. Jana Pawła II 23
  34-100 Wadowice, woj. małopolskie
  tel. 48 33 873 18 11, fax. 48 33 873 18 15
  REGON: 000526423
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wadowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja dróg miejskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja dróg miejskich w Wadowicach w 2022 r”, w ramach którego Zamawiający przewiduje do wykonania: Remont ul. Legionów Remont ul. Błonie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zdolność techniczna lub zawodowaposiadanie wiedzy i doświadczenia:Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, roboty budowlane, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących robót określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, co najmniej:dwie roboty budowlane polegające na zrealizowaniu remontu, budowy lub przebudowy dróg za kwotę min. 100 000,00 PLN (brutto) każda.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów udostępniających zasoby – warunek określony w pkt. 6.2.4.1 SWZ winny być spełnione przez co najmniej jednego wykonawcę lub podmiot udostępniający zasoby.Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:;Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną tym osobom powierzone.W szczególności Wykonawca będzie dysponował osobami na każde wymienione w poniższej tabeli stanowisko.Lp. Stanowisko Kwalifikacje (uprawnienia)1. Kierownik budowy Uprawnienia do kierowania robotami w branży drogowej
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach