Przetargi.pl
Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników na terenie Miasta i Gminy Kańczuga

Miasto i Gmina Kańczuga ogłasza przetarg

 • Adres: 37-220 Kańczuga, ul. M. Konopnickiej
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 166 423 142 , fax. 166 426 630
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Kańczuga
  ul. M. Konopnickiej 2
  37-220 Kańczuga, woj. podkarpackie
  tel. 166 423 142, fax. 166 426 630
  REGON: 65090060200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kanczuga.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników na terenie Miasta i Gminy Kańczuga
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników na terenie Miasta i Gminy Kańczuga według następujących zakresów: 1) Wykonanie robót budowalnych w zakresie drogi w m. Krzeczowice na dz. nr ewid. 940 w km 0+000 – 0+110, 2) Wykonanie robót budowalnych w zakresie drogi w m. Sietesz na dz. nr ewid. 1860 w km 1+089 – 1+180, 3) Wykonanie robót budowalnych w zakresie drogi w m. Pantalowice na dz. nr ewid. 197 w km 0+000 – 0+081, 4) Wykonanie robót budowalnych w zakresie drogi w m. Pantalowice na dz. nr ewid. 210 w km 0+000 – 0+085, 5) Wykonanie robót budowalnych w zakresie drogi w m. Pantalowice na dz. nr ewid. 229 w km 0+000 – 0+063, 6) Wykonanie robót budowlanych w zakresie chodników przy ulicy 11- Listopada, dz. nr ewid. 1552/1 w Kańczudze w km 0+000 – 0+089, 7) Wykonanie robót budowlanych w zakresie drogi w m. Łopuszka Mała na dz. nr ewid. nr 481 w km 0+000 – 0+052, 8) Wykonanie robót budowlanych w zakresie chodników przy ulicy Tokarzewskiego w Kańczudze w km 0+000 – 0+112 Zakres zamówienia został określony w przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ. Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta - wzór (zał. 1), + kosztorysy ofertowy wg. wzoru zał. 1a. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika to z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub informacji z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają do oferty wypełnione załączniki nr 8 lub 9 do SIWZ. Określenie podwykonawstwa – załącznik nr 10

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach