Przetargi.pl
„Dostawa odczynników chemicznych, materiałów mikrobiologicznych i laboratoryjnych materiałów pomocniczych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie”

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, Wierzbowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178522111
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
  Wierzbowa 16
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178522111
  REGON: 00029164100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsse.rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inspekcja sanitarna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa odczynników chemicznych, materiałów mikrobiologicznych i laboratoryjnych materiałów pomocniczych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiety Pakiet nr 1 Podłoża mikrobiologiczne Pakiet nr 2 Szczepy wzorcowe Pakiet nr 3 Wzorce do chromatografii, roztwory wzorcowe Pakiet nr 4 Odczynniki do analiz śladowych, roztwory wzorcowe do ICP Pakiet nr 5 Odczynniki do PCR 1 Pakiet nr 6 Materiały laboratoryjne i reagenty do PCR
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty: - specyfikacje techniczne oferowanych produktów - w formie papierowej (z zaznaczeniem kolejnej pozycji), - certyfikaty jakości potwierdzające jednoznacznie spełnienie wymagań Zamawiającego w wersji polskojęzycznej w formie papierowej (z zaznaczeniem kolejnej pozycji), - karty charakterystyki produktów – Zamawiający żąda przy dostawie produktów w wersji polskojęzycznej w formie papierowej lub w wersji elektronicznej CD lub dostęp ( całodobowy) do wskazanej strony internetowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną