Przetargi.pl
Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laszczyny wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Grodzisko Dolne i Opaleniska

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Grodzisku Dolnym ogłasza przetarg

 • Adres: 37-306 Grodzisko Dolne , Grodzisko Dolne
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. (17) 243 64 66, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Grodzisku Dolnym
  Grodzisko Dolne 134
  37-306 Grodzisko Dolne , woj. podkarpackie
  tel. (17) 243 64 66, , fax. -
  REGON: 18065656000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: pgkgrodzisko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Grodzisku Dolnym

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laszczyny wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Grodzisko Dolne i Opaleniska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laszczyny wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Grodzisko Dolne i Opaleniska Część numer 1 - Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laszczyny Część numer 2 - Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grodzisko Dolne Część numer 3 - Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Opaleniskach Szczegółowy zakres robót określa: 1) Załącznik nr 8: Harmonogram rzeczowo-finansowy - część nr 1 , 2 i 3; 2) Załącznik nr 9 : Przedmiary robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, Dokumentacja projektowa. Określone w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, ST typy materiałów i urządzeń podano dla wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia, o co najmniej równoważnych parametrach technicznych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca proponujący materiały i urządzenia zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w tym np: właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu). Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Dokładny zakres zadania oraz inne informacje niezbędne do wyceny robót przedstawia dokumentacja projektowa i przedmiary robót. Kosztorys ofertowy uproszczony musi być w pełni zgodny z zapisami zawartymi w przedmiarze robót (materiał, opis, ilość) i ma zawierać ceny jednostkowe dla poszczególnych pozycji. 1. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności związane z realizacją przedmiotowego zamówienia , będą zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r., poz.1040 z późn. zm). 2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/ Podwykonawcę z osobami wykonującymi czynności związane z realizacja zamówienia . W tym celu wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od osób zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii umów zawartych przez Wykonawcę/ Podwykonawcę z osobami wykonującymi czynności związanych z realizacją zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt 2, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, a więc będzie stanowiło o nienależytym wykonaniu przedmiotu umowy z wszystkimi tego konsekwencjami oraz będzie skutkować możliwością zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy kodeks Pracy, umową cywilnoprawną. 4. Za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osób związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1000 zł brutto za każdy miesiąc, w którym nie dopełniono przedmiotowego wymogu. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez okres realizacji wykonywanych przez nich czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. 6.Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów do zgłoszenia zakończenia robót (protokoły, inwentaryzację powykonawczą, obmiar robót, kosztorys powykonawczy, certyfikaty i deklaracje zgodności na wbudowane materiały, kartę przekazania odpadów). Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy podmiotowi uprawnionemu do unieszkodliwiania odpadów oraz o dostarczenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego tę czynność (Karta przekazania odpadów). W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie - nie krótszym niż 3 dni - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy (zgodnie z wytycznymi zawartymi w opinii zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych-www.uzp.gov.pl) . Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości : Część numer 1- 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). Część numer 2- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium Część numer 3- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 1. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 u PZP , tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 2.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy przelać na konto Zamawiającego: BS Leżajsk o/Grodzisko Dolne 40 9187 1024 2003 2000 1124 0001 3.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wpłynięcia wadium uznaje się termin jego ,,wniesienia”. Przez ,,wniesienie” rozumie się uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający przelew (wniesienie) środków na rachunek Zamawiającego. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno fizycznie znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 pkt. 7b u PZP). 4.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu należy złożyć w osobnej kopercie opisanej ,, Wadium – Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laszczyny wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Grodzisko Dolne i Opaleniska - część nr……….. oraz włożyć do koperty zewnętrznej. 5.Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania: ­ odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w niniejszej SIWZ, ­ musi odpowiadać co do terminu ważności terminowi związania ofertą określonemu w niniejszej SIWZ, ­ zawierać w swej treści okoliczności (zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 u PZP) w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium zamawiającemu, wraz z klauzulą mówiącą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela), 6.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na zasadach określonych w art. 46 u PZP. 7.Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8.Wykonawca lub podmiot wystawiający gwarancję bankową/ubezpieczeniową nie może uzależnić dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności, jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji, dodatkowych oświadczeń złożonych przez wykonawcę lub inny podmiot pod rygorem wykluczenia Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy - Zamawiający nie określa.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu - w zakresie części numer 1,2,3 oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – w zakresie części numer 1,2 ,3 - (wg załącznika nr 2 do SIWZ) aktualne na dzień składania ofert, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2) Formularz ofertowy. 3) Kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony zgodnie z przedmiarami robót (w zakresie części numer 1,2,3 ) 4) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączone jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie (jeśli dotyczy). 5) Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy). OFERTY WSPÓLNE ( KONSORCJUM/ SPÓŁKA CYWILNA) 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt 1. 3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 8 u PZP, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 6.2 SIWZ powinny zostać spełnione przez Wykonawców łącznie. 4) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnictwo winno: a) określać do jakiego postępowania ma zastosowanie b) wskazywać pełnomocnika oraz zakres jego umocowania c) zawierać nazwę z określeniem adresu i siedziby wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia. 5) Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. 7) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym, w toku postępowania zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. 8) Wspólnicy spółki cywilnej/uczestnicy konsorcjum są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną. 9) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej jako najkorzystniejszej) Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum/umowę spółki cywilnej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach