Przetargi.pl
Dostawa, montaż i uruchomienie kotłów opalanych ekogroszkiem w budynkach mieszkalnych na terenie gmin Pawłosiów i Jarosław

Gmina Pawłosiów ogłasza przetarg

 • Adres: 37-500 Jarosław, Pawłosiów
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 166 220 380 , fax. 166 220 248
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pawłosiów
  Pawłosiów 88
  37-500 Jarosław, woj. podkarpackie
  tel. 166 220 380, fax. 166 220 248
  REGON: 65090044700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, montaż i uruchomienie kotłów opalanych ekogroszkiem w budynkach mieszkalnych na terenie gmin Pawłosiów i Jarosław
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie kotłów opalanych ekogroszkiem w budynkach mieszkalnych na terenie gmin Pawłosiów i Jarosław, która jest realizowana w ramach projektu „Ekologiczne Partnerstwo Miasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów – redukcja emisji”. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) demontaż, wyniesienie na zewnątrz i przekazanie do utylizacji mieszkańcowi istniejących kotłów na paliwo stałe - szt. 7. 2) demontaż, wyniesienie na zewnątrz i przekazanie do utylizacji mieszkańcowi istniejących zasobników c.w.u. - szt. 7. 3) opracowanie indywidualnej koncepcji wykonania automatycznej kotłowni opalanej ekogroszkiem, uzgodnienie koncepcji z mieszkańcem i uzyskaniem pozytywnej opinii inspektora nadzoru. 4) przy opracowaniu koncepcji wykonania kotłowni należy uwzględnić ekspertyzę kominiarską (koszt wykonania przeglądu kominiarskiego po stronie mieszkańca). 5) wykonanie montażu automatycznych kotłów opalanych ekogroszekim - szt. 7, w tym: a) Gmina Pawłosiów:  automatyczny kocioł na ekogroszek Premium z zasobnikiem i układem podawania paliwa oraz palnikiem retortowym (KEP 4) o jednostkowej mocy nominalnej 14kW – szt. 1. b) Gmina Jarosław:  automatyczny kocioł na ekogroszek Standard z zasobnikiem i układem podawania paliwa oraz palnikiem retortowym (KES1) o jednostkowej mocy nominalnej 14kW – szt. 2,  automatyczny kocioł na ekogroszek Premium z zasobnikiem i układem podawania paliwa oraz palnikiem retortowym (KEP 4) o jednostkowej mocy nominalnej 14kW – szt. 3.  automatyczny kocioł na ekogroszek Premium z zasobnikiem i układem podawania paliwa oraz palnikiem retortowym (KEP 5) o jednostkowej mocy nominalnej 20kW - szt. 1. 6) Montaż zasobników ciepłej wody użytkowej szt. 7 w tym: a) Gmina Pawłosiów − zasobnik o pojemności 200 litrów z wężownicą do współpracy z kotłem oraz osprzętem do montażu i zabezpieczeniami (ZCW2) – szt.1 b) Gmina Jarosław − zasobnik o pojemności 150 litrów z wężownicą do współpracy z kotłem oraz osprzętem do montażu i zabezpieczeniami (ZCW1) – szt.1 − zasobnik o pojemności 200 litrów z dwiema wężownicami do współpracy z kotłem oraz osprzętem do montażu i zabezpieczeniami (ZCW2) szt.1 − ZCW 3 – zasobnik o pojemności 300 litrów z dwiema wężownicami do współpracy z kotłem i innym źródłem ciepła oraz z osprzętem do montażu i zabezpieczeniami (ZCW3) szt.4 7) montaż nowego kotła i wpięcie go do istniejących instalacji c.o. , c.w.u., z. w. w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania instalacji w trybie automatycznym. 8) instalacja zespołu ochrony temperatury powrotu kotła, w oparciu o posiadaną koncepcję, dokumentację techniczną i DTR kotła z wykorzystaniem zaworu trzydrogowego z siłownikiem i pompy zmieszania kotłowego. 9) wykonanie montażu czopucha do komina dymowego. 10) instalację sterownika kotła z czujnikami temperatury zewnętrznej, pokojowej, czujnikami niezbędnymi do współpracy z instalacją c.o., c.w.u. regulacją zaworu trójdrogowego, okablowaniem dla poprawnej pracy Instalacji, z możliwością rozbudowy o moduł komunikacji WiFi do zdalnej obsługi i odczytu danych z poziomu Internetu z dowolnego urządzenia z dostępem Internetu oraz zainstalowaną popularną przeglądarką internetową (o ile będzie wymagane dla danego rodzaju instalacji) 11) wykonanie izolacji termicznych zgodnie z obowiązującymi normami. 12) demontaż istniejących zasobników ciepłej wody użytkowej w instalacjach w których będą montowane zasobniki c.w.u. w ramach projektu 13) montaż zasobników ciepłej wody użytkowej wraz z niezbędną armaturą potrzebną do montażu, czujnikami do współpracy z kotłem centralnego ogrzewania i zabezpieczeniami dobranymi do wielkości instalacji zgodnie z obowiązującymi normami 14) wykonanie płukania instalacji oraz prób ciśnieniowych instalacji. 15) uruchomienie instalacji i udział w odbiorze technicznym. 16) odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu instalacji. 17) przeszkolenie użytkownika w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi instalacji oraz jej bieżącej konserwacji. 18) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej instalacji zawierającej: a) schemat instalacji, b) prostą instrukcję obsługi instalacji napisaną językiem nietechnicznym w języku polskim, c) protokoły badań i sprawozdań z wynikiem pozytywnym (protokoły szczelności instalacji hydraulicznych), d) deklaracje zgodności, certyfikaty i atesty na zamontowane urządzenia i materiały, e) karty techniczne zamontowanych urządzeń, f) karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń, g) protokół przeszkolenia Użytkownika w zakresie bezpiecznej obsługi i konserwacji bieżącej instalacji, h) kartę regulacji ( ustawienia sterownika kotła), i) protokół odbioru instalacji podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę , przy udziale mieszkańca. 19) inne niewymienione prace instalacyjne, budowlane i montażowe niezbędne do prawidłowego wykonania i funkcjonowania instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach objętych niniejszym projektem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach