Przetargi.pl
„Przebudowa dróg gminnych Osiedle II oraz Nowa Wieś w miejscowości Jasienica Rosielna”

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 36-220 Jasienica Rosielna, Jasienica Rosielna
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 306 033 , fax. 134 306 033
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  Jasienica Rosielna 240
  36-220 Jasienica Rosielna, woj. podkarpackie
  tel. 134 306 033, fax. 134 306 033
  REGON: 68615763600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.jasienicarosielna.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa dróg gminnych Osiedle II oraz Nowa Wieś w miejscowości Jasienica Rosielna”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Przebudowa dróg gminnych Osiedle II oraz Nowa Wieś w miejscowości Jasienica Rosielna” Część 1 - Przebudowa drogi gminnej Osiedle II w miejscowości Jasienica Rosielna Część 2 - Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś w miejscowości Jasienica Rosielna
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Dla części 1 - 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). Dla części 2 - 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach