Przetargi.pl
Modernizacja dróg gminnych

Gmina Szastarka ogłasza przetarg

 • Adres: 23225 Szastarka,
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 158 714 104 , fax. 158 714 130
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szastarka
  23225 Szastarka, woj. lubelskie
  tel. 158 714 104, fax. 158 714 130
  REGON: 83040965000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gminaszastarka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja dróg gminnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I - modernizacja drogi gminnej nr 108635 L Wojciechów –Michałówka, polegać będzie na wykonaniu; - przełomy- (koryto o głębokości 40 cm) - rozebranie istniejącej podbudowy z wywiezieniem z powierzchni 190 m2 - warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm na pow.190 m2 - skropienie nawierzchni drogowej emulsją - 190 m2 - nawierzchnia z mieszanek min-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm – na pow. 190 m2 Część II -modernizacja (poprawa nawierzchni) drogi gminnej Nr118050 L Blinów Drugi-Cieślanki w miejscowości Blinów Drugi; - usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek z odwozem do 5 km- 240 m3 - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyzki 0,6 m3 z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi – 300m3 - nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi o poj.łyżki 0,6 m3 z gruntu z dokopu z odległości 15 km wraz z zagęszczeniem walcem okółkowanym i gładkim-300 m3.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w formularz 3.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt VII.1. oraz art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach