Przetargi.pl
Zakup samochodu osobowego z napędem 4x4 i niezbędnym wyposażeniem

Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Chełmie ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, I Pułku Szwoleżerów
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 565 10 25
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Chełmie
  I Pułku Szwoleżerów 15 a
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 82 565 10 25
  REGON: 000824592
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.woprchelm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup samochodu osobowego z napędem 4x4 i niezbędnym wyposażeniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego w nadwoziu typu kombi ze stałym napędem 4x4, z silnikiem diesla spełniającym normy emisji spalin Euro6 o mocy nie mniejszej niż 170 KM i pojemności skokowej nie większej niż 3000 cm3 wraz z niezbędnym wyposażeniem m.in. : wyciągarką, sygnalizacją pojazdu uprzywilejowanego oraz wymaganiami technicznymi i wyposażenia określonymi w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34113200-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Sporządzony przez Wykonawcę Formularz ofertowy, którego wzór stanowi część D SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną