Przetargi.pl
„ Przebudowa (modernizacja) drogi wewnętrznej o dł. 980 mb. w m. Bielany Duże na działce o nr ewidencyjnym 350”

Gmina Serokomla ogłasza przetarg

 • Adres: 21-413 Serokomla, Warszawska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 25 755 45 02, , fax. 25 755 45 02
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Serokomla
  Warszawska 21
  21-413 Serokomla, woj. lubelskie
  tel. 25 755 45 02, , fax. 25 755 45 02
  REGON: 711582470

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „ Przebudowa (modernizacja) drogi wewnętrznej o dł. 980 mb. w m. Bielany Duże na działce o nr ewidencyjnym 350”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie na istniejącej podbudowie z kruszyw łamanych nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych, Wyprofilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kruszyw łamanych w celu uzyskania odpowiednich spadków poprzecznych. Skropienie podbudowy emulsją asfaltową oraz rozłożenie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych. Oznakowanie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 3000 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik Nr 6 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.2.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 7.1.1 SIWZ oraz składa zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego Uwaga: w przypadku wspólników spółki cywilnej nie jest wymagane składanie ww. pełnomocnictwa, gdy z załączonych do oferty dokumentów wynika umocowanie wspólnika podpisującego ofertę do reprezentowania spółki cywilnej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach