Przetargi.pl
Dostawa warzyw i kiszonek do Zakładu Karnego w Zamościu

Zakład Karny w Zamościu ogłasza przetarg

 • Adres: 22400 Zamość, ul. Okrzei
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-84 6380070 , fax. 0-84 6395047
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Zamościu
  ul. Okrzei 14
  22400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 0-84 6380070, fax. 0-84 6395047
  REGON: 65460600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa warzyw i kiszonek do Zakładu Karnego w Zamościu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa warzyw i kiszonek do Zakładu Karnego w Zamościu Część I 1.Kapusta biała -12000 kg, 2. Marchew - 16000 kg 3. Cebula - 12000 kg 4.Burak czerwony - 15000 kg 5. Por -1000 kg 6. Seler- 1000 kg 7.Pietruszka -1000 kg 8. Jabłko- 2500 kg Część II 1.Ogórek kiszony- 8000 kg ,2.Kapusta kiszona- 7500 kg Część III 1.Ziemniak jadalny -21000 kg Część IV 1.Ziemniak jadalny- 21000 kg Część V 1.Ziemniak jadalny- 21000 kg 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia jest określony kalkulacyjnymi wielkościami, które nie mogą sta-nowić podstawy do roszczeń ze strony wykonawcy w przypadku zamówienia mniejszej ilości przez zamawiającego. 3. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie sukcesywnie od poniedziałku do piątku na teren Zakładu Karnego w Zamościu w godzinach 730 – 1400. Środek transportu wykonawcy musi spełniać wymogi sanitarne określone właściwymi przepisami. 4. Wielkość poszczególnych dostaw zamawiający będzie określał telefonicznie, z dwu-dniowym wyprzedzeniem przed terminem dostawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach