Przetargi.pl
Modernizacja dogi gruntowej w miejscowości Trzy Lipy, gm. Kętrzyn

Urząd Gminy Kętrzyn ogłasza przetarg

 • Adres: 11-400 Kętrzyn, ul. Kościuszki 2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 7512474 w. 17 , fax. 089 7512746
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Kętrzyn
  ul. Kościuszki 2 2
  11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 7512474 w. 17, fax. 089 7512746
  REGON: 00053553400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn_gmina_wiejska
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja dogi gruntowej w miejscowości Trzy Lipy, gm. Kętrzyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia : modernizacja drogi gruntowej w miejscowości Trzy Lipy, gmina Kętrzyn. CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg. 2. Szczegółowy zakres robót zawiera załączony formularz cenowy, tj. kosztorys ofertowy, który wykonawca zobowiązany jest uzupełnić . 3. Wymagania techniczne i jakościowe dotyczące przedmiotu zamówienia określone zostały w projekcie budowlanym oraz w specyfikacjach technicznych stanowiących załącznik do SIWZ. 4. Zamówienie zostanie zrealizowane z materiałów wykonawcy. 5. Obsługa geodezyjna robót należy do obowiązków wykonawcy. 6. Zamówienie będzie realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych dokonanego przez zamawiającego. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 9. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o łącznej wartości nie większej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. 10.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 000,- zł (słownie: cztery tysiące). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach : a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.Nr 42, poz.275 z 2007r.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek : 15 1020 3541 0000 5502 0145 8546 Wadium musi wpłynąć na rachunek zamawiającego, w przypadku formy pieniężnej, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dokumentu wadialnego należy składać w kasie zamawiającego, pok. 12, przed upływem terminu do składania ofert. Dokument wadialny musi zawierać w swojej treści wzmiankę o nieodwołalności i bezwarunkowości zobowiązania gwaranta. Okres ważności wadium, w przypadku formy innej niż pieniężna, musi obejmować co najmniej okres od upływu terminu składania ofert do dnia, w którym upływa okres związania ofertą. 2.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana : 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 3.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( jednolity tekst Dz.U. Nr 223, poz. 1655 z 2007r. z późn. zm. ) nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są spełniać następujące warunki (na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych jednolity tekst Dz.U. Nr 223, poz. 1655 z 2007r. z późn.zm.) : a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności objętych zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiada ją niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: - wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. polegającą na wykonywaniu nawierzchni drogowych i o wartości z Vat nie mniejszej niż 150 000,- zł ; w przypadku wykonawców występujących wspólnie warunek musi zostać spełniony przez co najmniej jednego wykonawcę spośród wykonawców występujących wspólnie; - dysponują co najmniej 1 osobą kadry technicznej do wykonywania funkcji kierownika budowy, uprawnioną do kierowania robotami w specjalności drogowej, o doświadczeniu zawodowym min. 3 lata jako kierownik budowy podobnych robót; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia : - posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150 000,- zł (sto pięćdziesiąt tysięcy); w przypadku wykonawców występujących wspólnie warunek musi zostać spełniony przez każdego wykonawcę spośród wykonawców występujących wspólnie; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i ust.2 w/w ustawy. 2. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oryginał lub kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 24 ust. 3 lit.b i ust. 4 SIWZ; kopia musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą formularz oferty; b) oryginał podpisanego przez osobę podpisującą formularz oferty oświadczenia o spełnianiu przez wykonawcę warunków wymienionych w pkt 15 SIWZ z zastrzeżeniem pkt 24 ust. 3 lit. c SIWZ - zgodny z załączonym do SIWZ wzorem oświadczenia ;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn_gmina_wiejska (załącznik do ogłoszenia)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach