Przetargi.pl
Dostawa testów i odczynników laboratoryjnych.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 13-200 Działdowo, ul. Leśna 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. (023) 6972653 , fax. (023) 6972653
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Leśna 1 1
  13-200 Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (023) 6972653, fax. (023) 6972653
  REGON: 00031017200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-dzialdowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa testów i odczynników laboratoryjnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy odczynników i testów laboratoryjnych. Dokładny wykaz wymaganych odczynników i testów zawarto w załączniku nr 1 do oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336965000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( z późn. zm.) tj. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Ocena spełniania powyższych warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych niżej określonych dokumentów według formuły spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty: 1. Dokumenty wymagane: 1.1 formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do siwz - wraz z wypełnionym i podpisanym załącznikiem nr 1 do oferty, 1.2 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 1.3 dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych 1.4 oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2, 1.5 dokumenty potwierdzające posiadanie znaku zgodności CE 1.6 oświadczenie, że - zaproponowane odczynniki są zgodne z wymogami Dyrektywy Unii Europejskiej 98/79/EC, - zaproponowane odczynniki spełniają wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 93 poz. 896 z późn. zm.), 1.7. karty charakterystyki substancji szkodliwych - po podpisaniu umowy wraz z pierwszą dostawą - należy dołączyć oświadczenie, 1.8 instrukcje w języku polskim 1.9 aplikacje do aparatu Epoll 20 - dot. zadania nr 12, 1.10 kompleksowość oferty - koordynacja odczynników, kalibratorów i kontroli - należy dołączyć oświadczenie (dot. zad. nr 12), 1.11 surowice kontrolne umożliwiające jednoczesne sprawdzenie stężeń ASO i CRP - należy dołączyć oświadczenie (dot. zad. nr 12), 1.12 kontrole zmetrykowane na typ aparatu (analizator elektrolitów 9180) - należy dołączyć oświadczenie (dot. zad. nr 14), 1.13 Doradztwo merytoryczne - należy dołączyć oświadczenie (dot. zad. nr 14), 1.14 wykorzystywanie odczynników przez uczestników Powszechnego Programu Kontroli Jakości Badań (Łódź) - należy dołączyć oświadczenie (dot. zad. nr 14) 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się do przepisów §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 87 poz. 605). Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz-dzialdowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach