Przetargi.pl
udzielenie Gminie Biskupiec kredytu długoterminowego, zgodnie z Uchwałą Nr XXV/234/09 z dnia 30 kwietnia 2009r. w wysokości 905 893,00 zł. (słownie złotych: dziewięćset pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy 00/100 zł), na okres pięciu lat (01.01.2010r. - 30.12.2014r.) i czteromiesięcznej karencji w spłacie kredytu na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej w Biskupcu

Gmina Biskupiec ogłasza przetarg

 • Adres: 13-340 Biskupiec, ul. Rynek 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 056 4745057 do 59 , fax. 056 4747952
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Biskupiec
  ul. Rynek 1 1
  13-340 Biskupiec, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 056 4745057 do 59, fax. 056 4747952
  REGON: 00053281400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminabiskupiec.republika.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  udzielenie Gminie Biskupiec kredytu długoterminowego, zgodnie z Uchwałą Nr XXV/234/09 z dnia 30 kwietnia 2009r. w wysokości 905 893,00 zł. (słownie złotych: dziewięćset pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy 00/100 zł), na okres pięciu lat (01.01.2010r. - 30.12.2014r.) i czteromiesięcznej karencji w spłacie kredytu na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej w Biskupcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  udzielenie Gminie Biskupiec kredytu długoterminowego, zgodnie z Uchwałą Nr XXV/234/09 z dnia 30 kwietnia 2009r. w wysokości 905 893,00 zł. (słownie złotych: dziewięćset pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy 00/100 zł), na okres pięciu lat (01.01.2010r. - 30.12.2014r.) i czteromiesięcznej karencji w spłacie kredytu na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej w Biskupcu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661300000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: n/d
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki udziału w postępowaniu: a) posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i możliwość udzielenia kredytu wraz z premia termomodernizacyjną b) dyspozycja kredytu: kredyt zostanie przelany na konto wskazane przez Zamawiającego w jednej transzy po podpisaniu umowy kredytowej w okresie od 15 października 2009r. do 30 listopada 2009r., c) odsetki od kredytu naliczanie będą w okresach miesięcznych od zrealizowanej kwoty kredytu i płatne w okresach miesięcznych, d) ostateczna spłata kredytu nastąpi w dniu 30.12.2014r. Spłata kredytu w równych ratach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca począwszy od 31.01.2010r. Pierwsza rata wyrównująca 31.01.2010 r. w kwocie 15.110,00 i 59 równych rat po 15 098,00 płatne w 59 w terminie od 28.02.2010r. do 30.12.2014r., e) zastrzega się prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów, f) zabezpieczeniem spłaty kredytu stanowić będzie weksel in blanco, g) oprocentowanie kredytu według stawki WIBOR 3M: do oferty na dzień ogłoszenia przetargu (tj. 15.09.2009r.), do umowy wg stawki obowiązującej w 7 dni przed podpisaniem umowy kredytowej,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W/w warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w punkcie 9 specyfikacji.tj. 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 punkty: 4, 5, 6, 7, 8 Prawa zamówień publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Wypełniony formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 5. Projekt umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biskupiec.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach