Przetargi.pl
znak sprawy nr 02/2009

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie ogłasza przetarg

 • Adres: 14-500 Braniewo, ul. Kościelna 4A
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 055 644 15 15 , fax. 055 644 15 25
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie
  ul. Kościelna 4A 4A
  14-500 Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 055 644 15 15, fax. 055 644 15 25
  REGON: 17011658700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Inna osoba prawna, o której mowa w art.3 ust.1 pkt.4 ustawy z 29.01.2004r.-Pzp

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  znak sprawy nr 02/2009
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zagospodarowania terenu Składowiska Odpadów Komunalnych i Przemysłowych w Braniewie, na podstawie koncepcji Przedsiębiorstwa MABOT, wraz z nadzorem autorskim autora dokumentacji, oraz wydanej decyzji znak WMK.VIII.7639-27/2009 sporządzonej wg Raportu oddziaływania na środowisko do ww. koncepcji dotyczących środowiskowych uwarunkowań
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania t.j. 2a) dysponują osobami z niezbędnymi uprawnieniami, które legitymują się decyzją o przyznaniu uprawnień zawodowych, 2b)udokumentują wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jednej usługi projektowej związanych z budową, przebudową lub rekultywacją składowiska; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oferta musi zawierać następujące dokumenty: a)oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy, b)aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c)wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w tym osoby z niezbędnymi uprawnieniami, które legitymują się decyzją o przyznaniu uprawnień zawodowych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, d) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia usług (wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej jednej usługi projektowej związanych z budową, przebudową lub rekultywacją składowiska), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów, potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.braniewo.pl - zakładka po lewej stronie MPEC Braniewo
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach