Przetargi.pl
Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - Modelatornia Opolska - 2 część

Teatr im. Jana Kochanowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 45-056 Opole, Plac Teatralny 12
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4545942 , fax. 77 4545942
 • Data zamieszczenia: 2016-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Teatr im. Jana Kochanowskiego
  Plac Teatralny 12 12
  45-056 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4545942, fax. 77 4545942
  REGON: 00027971700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: wojewódzka samorządowa jednostka kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - Modelatornia Opolska - 2 część
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - Modelatornia Opolska - 2 część. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac opisanych dołączonym do SIWZ projekcie budowlanym i w przedmiarze. Są to m.in.: - Roboty budowlane - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne - Betonowanie - Tynkowanie - Pokrywanie podłóg i ścian - Roboty malarskie - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów - Roboty murowe - Nakładanie powłok antykorozyjnych - Zbrojenie - Instalacje zasilania elektrycznego - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 15.000,00 (słownie: piętnaście tysięcy złoty 00/100) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 359 z późniejszymi zmianami).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.teatropole.pl http://teatrkochanowskiego.biuletyn.info.pl/7/strona-glowna-bip.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach