Przetargi.pl
Modernizacja ciągu żywieniowego w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Turku

Przedszkole Samorządowe nr 4 ogłasza przetarg

 • Adres: 62-700 Turek, ul. Stawickiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-63 2784794 , fax. 0-63 2785060
 • Data zamieszczenia: 2019-04-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole Samorządowe nr 4
  ul. Stawickiego 7
  62-700 Turek, woj. wielkopolskie
  tel. 0-63 2784794, fax. 0-63 2785060
  REGON: 31051332000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miastoturek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja ciągu żywieniowego w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Turku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  : 1. ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE, 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE, 3. UZUPEŁNIENIA ŚCIANEK DZIAŁOWYCH I UZUPEŁNIEŃ ŚCIAN, 4. REMONT POSADZEK, 5. WYKONANIE OKŁADZIN ŚCIAN, REMONT POSADZEK , 6. WYMIANA INSTALACJI WOD. KAN. I CO, 7. WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, 8. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ, 9. MALOWANIE POMIESZCZEŃ, 10. DEMONTAŻ I MONTAŻ Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIANY LOKALIZACJI URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU KUCHNI.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach