Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Mierzejewo, Oporówko, Oporowo, gmina Krzemieniewo

Gmina Krzemieniewo ogłasza przetarg

 • Adres: 64-120 Krzemieniewo, ul. Dworcowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-65 5369200 , fax. 0-65 5297515
 • Data zamieszczenia: 2019-04-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krzemieniewo
  ul. Dworcowa 34
  64-120 Krzemieniewo, woj. wielkopolskie
  tel. 0-65 5369200, fax. 0-65 5297515
  REGON: 41105068100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzemieniewo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Mierzejewo, Oporówko, Oporowo, gmina Krzemieniewo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Mierzejewo, Oporówko,Oporowo, gmina Krzemieniewo.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca wniesie wadium w wysokości : - część I - 26.000,00 zł (słownie:dwadzieścia sześć tysięcy złotych) - część II - 25.000,00 zł (słownie:dwadzieścia pięć tysięcy złotych) - część III - 29.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu, 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U z 2018 r., poz. 110 z późn. zm.)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W niniejszym postępowaniu brak odrębnych przepisów wymagających posiadanie kompetencji lub uprawnień ( dotyczy wszystkich części zamówienia)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach