Przetargi.pl
Modernizacja ciągów komunikacyjnych, wymiana drzwi wraz z ościeżnicami oraz wymiana instalacji elektrycznej

Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej ogłasza przetarg

 • Adres: 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-76 8412641 , fax. 0-76 8412644
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
  ul. Jagiełły 2 2
  59-330 Ścinawa, woj. dolnośląskie
  tel. 0-76 8412641, fax. 0-76 8412644
  REGON: 39063167500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przychodnia.scinawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja ciągów komunikacyjnych, wymiana drzwi wraz z ościeżnicami oraz wymiana instalacji elektrycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami w całym budynku, wymiana instalacji elektrycznej w całym budynku, wymiana glazury podłogowej wraz z cokolikami w ciągach komunikacyjnych (korytarze i schody). Prace wykonywane częściami, po 1/4 budynku, z uwagi na konieczność funkcjonowania przychodni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przychodnia.scinawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach