Przetargi.pl
Modernizacja budynku w Gródku nad Dunajcem – wprowadzenie funkcji społecznych

GMINA GRÓDEK NAD DUNAJCEM ogłasza przetarg

 • Adres: 33-318 Gródek nad Dunajcem, 54
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 440 10 35 , fax. 18 440 10 35
 • Data zamieszczenia: 2024-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA GRÓDEK NAD DUNAJCEM
  54
  33-318 Gródek nad Dunajcem, woj. małopolskie
  tel. 18 440 10 35, fax. 18 440 10 35
  REGON: 491892191
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://gminagrodek.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynku w Gródku nad Dunajcem – wprowadzenie funkcji społecznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Nazwa zamówienia: Modernizacja budynku w Gródku nad Dunajcem – wprowadzenie funkcji społecznych. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę, nadbudowę oraz przebudowę budynku usługowego wraz z infrastrukturą techniczną. W szczególności należy wykonać następujące roboty: 2.1. roboty rozbiórkowe,2.2. roboty ziemne i fundamentowe,2.3. podbicie fundamentów,2.4. stan surowy,2.5. stolarka,2.6. stan wykończeniowy,2.7. roboty zewnętrzne,2.8. dostawa i montaż podnośnika zewnętrznego,2.9. instalacje elektryczne,2.10. okablowanie strukturalne,2.11. instalacje sanitarne (deszczowa, wod-kan, co, went. mechaniczna).3. Parametry techniczne i dane liczbowe dotyczące obiektu budowlanego:3.1. Powierzchnia użytkowa: 1004 m2 - istniejąca oraz 103,14 m2 – projektowana,3.2. Kubatura: 4 051,05 m2 – istniejąca, 377,72 m3 – projektowana,3.3. Kategoria obiektu – XII. 4. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 4 do SWZ - dokumentacja techniczna składająca się z następujących opracowań:4.1. Dokumentacja projektowa, 4.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,4.3. Przedmiar robót (materiał pomocniczy do wyceny).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 500 tys. zł (słownie: pięćset tysięcy zł, 00/100). (1)W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga aby:a. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane obejmujące swoim zakresem budowę, rozbudowę, odbudowę i/lub przebudowę obiektu o kubaturze nie mniejszej niż 350 m3 (pięćset m3) każda,b. Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tj. Kierownikiem robót, posiadającym wymagane przez prawo uprawnienia do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (2) ,(1) Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż PLN, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP (Tabela A), na dzień wystawienia dokumentu,(2) lub kwalifikacje równoważne do w/w, zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725). Zamawiający dopuszcza uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów odpowiadające wymaganym uprawnieniom oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2024-07-26

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach