Przetargi.pl
„Modernizacja boiska piłkarskiego „Orlik” przy Zespole Szkół w Birczy” finansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska”

Gmina Bircza ogłasza przetarg

 • Adres: 37-740 Bircza, Ojca Św. Jana Pawła II 2
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bircza
  Ojca Św. Jana Pawła II 2
  37-740 Bircza, woj. podkarpackie
  REGON: 650900476
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bircza.pl/asp/start,0

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja boiska piłkarskiego „Orlik” przy Zespole Szkół w Birczy” finansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:„Modernizacja boiska piłkarskiego „Orlik” przy Zespole Szkół w Birczy” finansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska”- Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej- edycja 20211. Opis stanu istniejącegoBoisko piłkarskie „Orlik” zlokalizowane przy Zespole Szkół im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Birczy powstało w 2012 r. Obiekt w głównej mierze służy młodzieży szkolnej w trakcie zajęć wychowania fizycznego. Dane techniczne obiektu:- powierzchnia całkowita 1 860,00 m²- szerokość: 26,00 m+ 2x2m wybiegi= 30 m- długość: 56,00 m+ 2x3 m wybiegi= 62 mW ostatnich latach stan intensywnie eksploatowanego boiska stopniowo się pogarszał. W celu poprawy stanu obiektu planuje się kompleksową realizację prac modernizacyjnych polegających na wymianie podbudowy, drenażu i nawierzchni. 2. Zakres i cel robót Roboty budowlane obejmą w szczególności:-demontaż istniejących bramek do piłki nożnej oraz piłkochwytów,- usunięcie wypełnienia z granulatu SBR oraz piasku kwarcowego wraz z wywozem i utylizacją, - zerwanie istniejącej nawierzchni murawy ze sztucznej trawy wraz z wywozem i utylizacją, - rozebranie podbudowy tłuczniowej do warstwy odsączającej z piasku, - uzupełnienie istniejącej warstwy odsączającej w miejscach nitek drenażowych oraz uzupełnienie do grubości 10 cm wraz z jej zagęszczeniem, - wykonanie nowej podbudowy tłuczniowej o grubości 15 cm, - wykonanie nowej warstwy wyrównującej z grysu kamiennego łamanego frakcji 0,075-4 mm, - wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wklejonymi liniami boiska oraz wypełnienie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej (piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z recyklingu).Parametry trawy syntetycznej: wysokość włókna min 60 max 62mmilość pęczków min. 9 500/m2ilość włókien min 114 000/m2grubość każdego włókna min. 420 mikronów dtex min 15.500 wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 110N/100mmwyrywanie pęczka po starzeniu min. 60 Nprzepuszczalność wody przez kompletny system min. 1600 mm/htyp trawy: monofil prosty rodzaj trawy: polietylentrawa tuftowanapodkład: lateksowywypełnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnymW celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametrów nawierzchni wymagane są n/w dokumenty jako przedmiotowe środki dowodowe: 1) raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczący oferowanego systemu tj. nawierzchni i wypełnienia EPDM z recyklingu, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego (dostępny na www.FIFA.com);2) raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy tj. nawierzchnia i wypełnia EPDM z recyklingu , potwierdzający zgodność z aktualną normą EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02;3) karta techniczna oferowanej nawierzchni poświadczona przez jej producenta, potwierdzająca parametry, które nie zostały potwierdzone w raportach z badań;4) aktualny certyfikat potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP) lub producenta licencjowanego przez FIFA;5) atest PZH dla poszczególnych elementów tj. oferowanej nawierzchni i wypełnienia (piasek kwarcowy oraz EPDM z recyklingu); 6) autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię;7) raport z badań testu Lisport na min. 300.000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania” potwierdzający, że włókno po min. 300.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzeń i po przeszczotkowaniu większość włókien pozostaje w pozycji pionowej. Badanie ma być wykonane przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:2018; 8) sprawozdanie z badań wydane przez akredytowane laboratorium na zawartość metali ciężkich oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatyzowanych (WWA) w granulacie EPDM z recyklingu potwierdzających zgodność z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 REACH 9) kształt włókna musi być potwierdzony przez laboratorium niezależne, akredytowane zgodnie z ISO/IEC 17025:2018.10) raport z badań przeprowadzony przez niezależne laboratorium potwierdzający, że włókno oferowanej trawy syntetycznej zgodnie z Rozporządzeniem REACH jest wolne od WWA - wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH – free). Raport z badań musi być wykonany przez laboratorium niezależne, akredytowane zgodnie z ISO / IEC 17025: 2018. 11) raport z badań przeprowadzony przez niezależne laboratorium potwierdzające, że włókno oferowanej trawy syntetycznej spełnia wymagania normy EN 71-3 Bezpieczeństwo zabawek – Cześć 3: Migracja określonych pierwiastków. Raport z badań musi być wykonany przez laboratorium niezależne, akredytowane zgodnie z ISO / IEC 17025: 2018.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45236119-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:a) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 (słownie: jedną) osobą pełniącą funkcję kierownika budowy która: posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymiw specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, kierował realizacją co najmniej jednej zakończonej roboty budowlanej związanej z budową, przebudową lub remontem obiektów sportowych wykonanych z trawy syntetycznej , obejmującą swoim zakresem: wykonanie lub wymianę podbudowy, wykonanie lub wymianę drenażu i wykonanie lub wymianę nawierzchni, o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100)orazb) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z budową, przebudową lub remontem obiektów sportowych wykonanych z trawy syntetycznej , obejmującą swoim zakresem: wykonanie lub wymianę podbudowy, wykonanie lub wymianę drenażu i wykonanie lub wymianę nawierzchni, o wartości co najmniej 400.000,00 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-04

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach