Przetargi.pl
„Modernizacja boiska o nawierzchni syntetycznej wraz z dostawą sprzętu do konserwacji nawierzchni”

Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, Aleja Chopina
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 544 130 700 , fax. 544 130 777
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji
  Aleja Chopina 8
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 544 130 700, fax. 544 130 777
  REGON: 32996400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osir.wloclawek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja boiska o nawierzchni syntetycznej wraz z dostawą sprzętu do konserwacji nawierzchni”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja boiska o nawierzchni syntetycznej wraz z dostawą sprzętu do konserwacji nawierzchni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ – dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Szczegółowe obowiązki wykonawcy w zakresie realizacji niniejszego zamówienia określa wzór umowy - Załącznik nr 5 do SIWZ. Podstawą do określenia ceny, ryczałtowej za przedmiot zamówienia jest dokumentacja projektowa oraz ilości robót wynikające z tej dokumentacji. UWAGA: Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. 2. Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 3 lata maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 5 lat. Okres udzielonej gwarancji i rękojmi jest w przedmiotowym postępowaniu kryterium oceny ofert. Uwaga: Okres gwarancji i rękojmi dotyczy także sprzętu do konserwacji nawierzchni. 3. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), dotyczących: - pracowników fizycznych wykonujących prace przygotowawcze, demontażowe, montażowe, przy nawierzchni boiska. Dla udokumentowania oraz w celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu: oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę wraz z imiennym wykazem osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotowego zamówienia zawierającym informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika a także określenie czynności jakie będą te osoby wykonywać w zakresie realizacji zamówienia. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w składzie zespołu wykonującego prace Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy, odnośnie spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane powyżej. 4. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda załączenia wraz z ofertą próbek oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej: 1) mata trawa syntetyczna (próbka o min. wymiarach 20 cm x 25 cm), 2) granulat gumowy EPDM (próbka w ilości 100 gram). UWAGA: a) każda z próbek musi być opisana w języku polskim. b) próbki należy dostarczyć najpóźniej w dniu składania ofert do siedziby Zamawiającego: Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku przy Aleje Chopina 8, 87-800 Włocławek pok. 46 – sekretariat, c) próbki winny być umieszczone w odrębnym od oferty opakowaniu odpowiednio oznaczonym jako: „PRÓBKI do przetargu nieograniczonego ZP.DZP.2.2020 na zadanie: „Modernizacja boiska o nawierzchni syntetycznej wraz z dostawą sprzętu do konserwacji nawierzchni”. d) należy załączyć protokół ilości dostarczonych próbek. 5. Wykonawca zobowiąże się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych wynikających z RODO1), i w związku z tym, do złożenia oświadczenia o treści: „Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz oferty, Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (jeżeli dotyczy), Próbki produktów – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Rozdz. III. pkt 4 W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp złożenie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach