Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wymiana sieci wodociągowej z rur AC na PVC w ulicach Wesoła, Kwiatowa, Przedmiejska, Tymieniecka w Izbicy Kujawskiej

Gmina Izbica Kujawska ogłasza przetarg

 • Adres: 87-865 Izbica Kujawska, ul. Marszałka Piłsudskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 542 865 009 , fax. 542 865 009
 • Data zamieszczenia: 2021-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Izbica Kujawska
  ul. Marszałka Piłsudskiego 32
  87-865 Izbica Kujawska, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 542 865 009, fax. 542 865 009
  REGON: 91086685000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.izbicakuj.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wymiana sieci wodociągowej z rur AC na PVC w ulicach Wesoła, Kwiatowa, Przedmiejska, Tymieniecka w Izbicy Kujawskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wymiana sieci wodociągowej z rur AC na PVC w ulicach Wesoła, Kwiatowa, Przedmiejska, Tymieniecka w Izbicy Kujawskiej. 3.2 Zakres rzeczowy 1. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjnym i tłocznym w ulicach Wesołej, Kwiatowej, Przedmiejskiej i Tymienieckiej w Izbicy Kujawskiej, 2. budowa przepompowni ścieków sanitarnych, 3. budowa sieci kanalizacji deszczowej w układzie grawitacyjnym w ulicach Wesołej, Kwiatowej, Przedmiejskiej i Tymienieckiej w Izbicy Kujawskiej, 4. wymiana sieci wodociągowej z rur AC na PVC w ulicach Wesołej, Kwiatowej, Przedmiejskiej i Tymienieckiej w Izbicy Kujawskiej, po wcześniejszym demontażu istniejących odcinków sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowo-cementowych. Dodatkowo projektuje się: • zasilenie elektryczne projektowanej przepompowni ścieków, • utwardzenie fragmentu pasa drogowego w rejonie projektowanej przepompowni w celu ustawienia pojazdu asenizacyjnego na poboczu drogi, w sposób nie tamujący ruchu na drodze powiatowej (ulicy Tymienieckiej). PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU Na przedmiotowym terenie projektuje się: Ulica Tymieniecka: • budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – 449,5m, • budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej – 457,3m, • budowę pompowni ścieków sanitarnych – 1 szt., • budowę sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej – 156,5m, • utwardzenie fragmentu powierzchni pasa drogowego – 51m2, • wymianę sieci wodociągowej – 348,6m, Ulica Przedmiejska: • budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – 178,4m, • budowę sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej – 168,5m, • wymianę sieci wodociągowej – 202,3m (łącznie z odcinkiem l=1,9m sieci zlokalizowanym w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 269 – ulica Warszawska), Ulica Kwiatowa: • budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – 202,2m, • budowę sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej – 148,0m, • wymianę sieci wodociągowej – 192,7m (łącznie z odcinkiem l=3,3m sieci zlokalizowanym w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 269 – ulica Warszawska), Ulica Wesoła: • budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – 124,7m, • budowę sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej – 112,3m, • wymianę sieci wodociągowej – 161,3m (łącznie z odcinkiem l=3,1m sieci zlokalizowanym w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 269 – ulica Warszawska). Do przepompowywania ścieków kanalizacyjnych zaprojektowano tłocznię ścieków. Projektuje się kompletną przepompownię z pełnym wyposażeniem w urządzenia oraz ze zbiornikiem wykonanym z polimerobetonu o średnicy DN1500. Przepompownia jest obiektem bezobsługowym pracującym samoczynnie. Studnia przepompowni o średnicy wewnętrznej d=1500mm, wysokości całego zbiornika 2,77m (wystawienie zbiornika 30cm ponad teren). Przepompownia wyposażona jest w dwie pompy w trybie 1 pracująca i 1 rezerwowa, pracujące w trybie naprzemiennym. Zasilanie przepompowni odbywać się będzie ze skrzynki zasilająco-sterowniczej (RZS) dostarczanej w komplecie z układem pompowym. Lokalizacja skrzynki RZS zgodnie z projektem zagospodarowania (przy zbiorniku przepompowni). Skrzynka RZS zasilana będzie kablem zalicznikowym YKY 5x35 mm2 z nowego złącza ZK-L. Ze skrzynki RZS wyprowadzone będą kable zasilające pompy oraz kable sterownicze. Kable wprowadzone będą do projektowanej przepompowni. Trasy kabli zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Zaprojektowano wylot do rowu w postaci prefabrykatu betonowego ze ściankami bocznymi i ścianką czołową. Dodatkowo aby zapobiec cofaniu się wód opadowych do separatora – kanału w przypadku podwyższonego stanu wody w rowie – na ściance wylotu należy zamontować klapę burzową z przeciwwagą DN300. W celu poprawienia przepustowości istniejącego rowu chłonno-odparowującego należy wykonać jego oczyszczenie i przywrócić przekrój poprzeczny w formie trapezu. Udrożnienie wykonać na długości ok. 270m do granic miasta – rejon przepompowni ścieków. Rów przydrożny dostosować do spadków podłużnych niwelety drogi powiatowej. Biorąc pod uwagę charakter i rodzaj zlewni zaprojektowano separator koalescencyjny z zintegrowanym osadnikiem i by-passem. UWAGA: Demontaż rur azbestocementowych należy powierzyć wyspecjalizowanej firmie, której pracownicy są odpowiednio przeszkoleni i wyposażeni, by je bezpiecznie zdemontować. Zdemontowany materiał nie może trafić na zwykłe wysypisko. Utylizacja azbestu powinna odbywać się na terenie specjalnie wyznaczonych składowisk, a ich dostarczenie do tych miejsc musi być udokumentowane. Ulica Tymieniecka – droga powiatowa i część drogi gminnej – skrzyżowanie w ulicą Szkolną Zakłada się sfrezowanie całej nawierzchni jezdni betonowej na długości od ulicy Kwiatowej do granic administracyjnych miasta, rozbiórkę połowy jezdni z podbudową (do wysokości projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr 619), rozbiórkę fragmentu chodnika (pomiędzy ulicą Przedmiejską a Kwiatową) oraz rozbiórkę zjazdów. Dodatkowo rozbiórka drogi o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od ulicy Kwiatowej do ulicy Szkolnej. Ulica Przedmiejska – droga gminna Zakłada się rozbiórkę całej nawierzchni jezdni asfaltobetonowej wraz z podbudową, rozbiórkę nawierzchni zjazdów oraz rozbiórkę jednostronnego chodnika. Ulica Kwiatowa – droga powiatowa Zakłada się rozbiórkę całej nawierzchni jezdni asfaltobetonowej wraz z podbudową, rozbiórkę nawierzchni zjazdów oraz rozbiórkę obustronnego chodnika. Ulica Wesoła – droga gminna Zakłada się rozbiórkę fragmentu nawierzchni drogi o nawierzchni tłuczniowej – rejon skrzyżowania z ulicą Warszawską – 34,0 m2. Na pozostałym odcinku brak nawierzchni utwardzonych – droga gruntowa. Zjazdy do posesji (kruszywo grub. warstwy – 30cm) – 40,0 m2. UWAGA: Na czas wykonywania robót instalacyjnych posesje mieszkańców należy zabezpieczyć w stały dopływ wody poprzez wybudowanie tymczasowego rurociągu PE o średnicy Dz63mm łącznie z zasileniem poszczególnych budynków, które zgodnie z mapą posiadają obecnie zasilenie. Po wybudowaniu docelowego wodociągu mieszkańcy zostaną przełączeni do nowego rurociągu. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGOWYCH PO ROBOTACH INSTALACYJNYCH Konstrukcje nawierzchni przyjęte do odtworzenia nawierzchni – jezdnie, zjazdy i chodniki 5. Jezdnia ulicy Tymienieckiej i Kwiatowej (droga powiatowa) – KR3: - warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W – grub. 8cm, - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, twardego 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie – grub. 20cm, - podbudowa pomocnicza oraz warstwa wzmacniająca podłoże – grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa (dowóz z urobku) – grub. 15cm, - warstwa odcinająca z piasku grub. 10cm, - sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe, zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia Wzag≥1,03. • Jezdnia ulicy Przedmiejskiej (droga gminna), rejon skrzyżowania ulicy Tymienieckiej z ulicą Szkolną – KR1: - warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC11S – grub. 4cm, - warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W – grub. 4cm, - podbudowa – kruszywo łamane wapienne 0÷63mm, stabilizowane mechanicznie grub. 20cm, - warstwa odcinająca z piasku grub. 10cm, - istniejące podłoże gruntowe spełniające warunki grupy nośności G1, zagęszczone do Wzag.≥1,0, • Zjazdy z ulicy Tymienieckiej, Przedmiejskiej i Kwiatowej: - kostka brukowa betonowa grub. 8cm. - podsypka cementowo – piaskowa grub. 3-5cm, - podbudowa zasadnicza – beton C8/10 grub. 15cm (dylatowany) - warstwa odcinająca z piasku grub. 10cm, - istniejące, sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe, Wzag≥0,98. • Chodniki: - kostka brukowa betonowa grub. 6cm. - podsypka cementowo – piaskowa grub. 5cm, - zagęszczona podsypka piaskowa grub. 10cm, - sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe. • Utwardzenie fragmentu powierzchni gruntu działki budowlanej – KR3: - kostka brukowa betonowa grub. 8cm, - podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grub. 3÷5cm, - podbudowa zasadnicza – beton C8/10 grub. 20cm (dylatowany), - podbudowa pomocnicza – grunt (kruszywo) stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa grub. 15cm, - sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe spełniające warunki nośności G1, wtórny moduł odkształcenia E2≥80Mpa. Dodatkowo zaprojektowano: • Remont przepustu pod zjazdem do posesji Tymieniecka 12 – przepust betonowy DN400 o długości 19m, • remont przepustu pod drogą gminną – dojazd do cmentarza – przepust betonowy DN400 o długości 11m. Ulica Wesoła Odtworzenie nawierzchni drogi tłuczniowej – rejon skrzyżowania z ulicą Warszawską – 34,0 m2 Na pozostałym odcinku – odtworzenie nawierzchni utwardzonej – droga gruntowa. Zjazdy do posesji (kostka brukowa betonowa grub. 8cm) – 40,0 m2. UWAGA: Materiał w postaci kostki brukowej, krawężników i obrzeży drogi powiatowej nr P2932 – ulica Kwiatowa i ulica Tymieniecka (na odcinku od ulicy Kwiatowej do granic miasta) – dostarczy Powiatowy Zarząd Dróg. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wprowadzenia oznakowania tymczasowej organizacji ruchu w miejscu i na czas prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach