Przetargi.pl
Modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Dobrzejewicach wraz z drogą wewnętrzną i chodnikami

Zarząd Powiatu Toruńskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, Towarowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 662 88 88 , fax. 56 662 88 89
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu Toruńskiego
  Towarowa 4-6
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 662 88 88, fax. 56 662 88 89
  REGON: 87112181000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.powiattorunski.pl/7096,zamowienia-publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Dobrzejewicach wraz z drogą wewnętrzną i chodnikami
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy, którego celem jest: 1. Modernizacja elewacji budynków A, B i C wraz z łącznikiem pomiędzy budynkami i modernizacją elewacji garażu według załączonego opisu w projekcie budowlano-wykonawczym pn.: Projekt elewacji oraz projekt przełożenia kostki brukowej dla budynku „A i B” oraz budynku „C” Zakres modernizacji obejmuje także wykonanie następujących robót: a) Malowanie elewacji budynków DPS oraz garaży wraz z wykonaniem napisów na elewacji według wyżej wymienionego projektu. b) Demontaż betonowych opasek wokół budynku i wykonanie nowych z kostki brukowej. c) Zbicie cokołu budynku z płytek klinkierowych i wykonanie nowego cokołu zgodnie z wyżej wymienionym projektem. d) Opierzenia z blachy ocynkowanej nad cokolikami wokół budynków. Uszkodzone należy wymienić oraz oczyścić z glonów i przemalować pozostałe. e) Demontaż rur spustowych przed malowaniem z budynków Domu Pomocy Społecznej. Zamontowanie nowych ocynkowanych rur spustowych wraz z wymianą rewizji. f) Wymiana rur spustowych i rynien na budynkach garaży oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku garażu wysokiego (przecieka dach). g) Część rur spustowych budynków DPS ma odpływ skierowany na chodnik. Należy włączyć także te rury spustowe do sieci ogólnospławnej - kanalizacji deszczowej (w załączeniu mapa zasadnicza – instalacja kanalizacji deszczowej). h) Odpływ rur spustowych przy wejściu do przychodni budynku „C” biegnie po schodach wejściowych powodując zimą lodowe kałuże przed wejściem na schody. Należy rury spustowe odbierające wodę z daszków wejściowych włączyć także do sieci – kanalizacji deszczowej. i) Wymienić podbitkę daszków wejściowych (uszczerbiona, miejscami drewno przegniłe). j) Wymiana drzwi do pralni w budynku „C”. k) Przy pralni należy zmienić – powiększyć odprowadzenie wody deszczowej od kratki ściekowej do instalacji ogólnospławnej (w czasie ulewnych deszczy woda zalewa pralnię). l) Wymiana okładzin schodów i podjazdów na płyty granitowe o płomieniowej powierzchni wraz z wyrównaniem wysokości schodów. m) Przemalowanie zewnętrznych elementów metalowych budynków balustrady w tym: balkonowych, schodowych, poręczy oraz ogrodzenia terenu wraz z bramami wjazdowymi i furtkami. Prace, które należy wykonać to naprawa, oczyszczenie, zdarcie starej farby, usunięcie rdzy i malowanie. n) Wymiana ekranów balkonowych – siedem balkonów po 2 ekrany (wypaczone drewno) – na wypełnienie ich płytami cementowo wiórowymi w kolorze i strukturze płyt budynku posadowionego obok (budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej), aby stanowiło spójną kolorystyczną całość. o) Zamontowanie żaluzji w łączniku pomiędzy budynkami przeszklonych ścian i daszku dwuspadowego (zdjęcia w załączeniu). p) Zamontowanie klimatyzacji w łączniku z możliwością ciepłego nawiewu. q) Po malowaniu elewacji należy umyć daszek i okna łącznika (nie ma możliwości umycia ich od wewnątrz) oraz inne okna zamontowane jako witryny (gdzie także nie ma możliwości umycia ich od wewnątrz). r) Rozbiórka nieużywanych schodów zewnętrznych oraz wypełnienie miejsca po schodach kostką brukową. 2. Modernizacja drogi wewnętrznej i chodników z kostki brukowej według załączonego opisu w projekcie budowlano-wykonawczym pn.: „Projekt elewacji oraz projekt przełożenia kostki brukowej dla budynku „A i B” oraz budynku „C”. Przełożenie kostki brukowej wraz z naprawą wgłębień i wybrzuszeń na drodze wewnętrznej i chodnikach Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach według załączonego opisu w projekcie budowlano-wykonawczym pn.: Projekt elewacji oraz projekt przełożenia kostki brukowej dla budynku „A i B” oraz budynku „C” a) Przełożenie i wyrównanie wszystkich chodników ścieżek oraz placu przy oczku wodnym. b) Zlikwidowanie wystających betonowych elementów chodników i zastąpienie ich kostką brukową (np. wystający element betonowy chodnika przy zejściu do kotłowni). 3. Zagospodarowanie terenu wokół budynków poprzez wycięcie uschniętych i chorych drzew w ilości zgodnie z załączoną decyzją Wójta Gminy Obrowo z dnia 08.07.2020 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi SIWZ, projekt budowlany oraz szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 14 000 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019, poz. 310 ze zm.). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Kujawsko – Dobrzyński Bank Spółdzielczy Nr rachunku: 22 9550 0003 2024 0201 1255 0004 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w kancelarii pok. 100, I piętro, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty lub w/w dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym złożyć poprzez Platformę Przetargową.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności cenę oferty oraz wykaz dotyczący podwykonawstwa, - oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia (załącznik nr 1A i 1B do SIWZ), - w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w kancelarii pok. 100, I piętro, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty lub w/w dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym złożyć poprzez Platformę Przetargową. - pełnomocnictwa – jeżeli oferta nie jest podpisana przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach