Przetargi.pl
Utworzenie mieszkań chronionych oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

Miasto i Gmina Łasin ogłasza przetarg

 • Adres: 86-320 Łasin, ul. Radzyńska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 564 665 043 , fax. 564 665 046
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Łasin
  ul. Radzyńska 2
  86-320 Łasin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 564 665 043, fax. 564 665 046
  REGON: 87111864900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lasin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utworzenie mieszkań chronionych oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa zespołu budynków dla potrzeb Mieszkań Chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach. 1) Główne elementy zakresu robót do wykonania. Roboty branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej - dotyczą wyłącznie robót remontowych i renowacyjnych budynku A, łącznika, budynku B i w części budynku C. Roboty nie dotyczą zagospodarowania terenu zewnętrznego, przyłączy i sieci zewnętrznych. Budynek „A” - Mieszkania Chronione - o pow. użytkowej 216,5 m2: a) wymiana wyeksploatowanych drewnianych podłóg i posadzek, rozebranie płyt wiórowych, rozebranie legarów drewnianych, niwelacja poziomu posadzek, wykonanie podkładu z chudego betonu B10, wykonanie izolacji z folii PCV, izolacja cieplna ze styropianu EPS 100 grubości 10 cm, izolacja z foli PE, wykonanie posadzki betonowej grubości 6 cm, wykonanie warstwy wierzchniej (wykładzina dywanowa typu tarkett, płytki gress), b) dostosowanie wewnętrznego podziału ścian do nowej funkcji (rozbiórki, przebicia i zamurowania otworów drzwiowych ścian parteru, rozbiórka ścianek działowych i kominów poddasza, wykonanie nowych ścian działowych grubości 18 i 12 cm, pod ścianami gr. 18 cm wykonać ławy żelbetowe, uzupełnienie tynków), c) wykonanie dodatkowych belek żelbetowych w miejscu rozebranych ścian, przy wykonaniu nowych otworów drzwiowych w ścianach montaż prefabrykowanych belek nadprożowych typu L-19 (ilość belek zależna od grubości ściany), d) renowacja elewacji budynku (skucie luźnych tynków, uzupełnienie tynków, wyrównanie powierzchni ściany, wykonanie wyprawy elewacyjnej; zgodnie z wymaganiami konserwatorskimi), e) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – wymiana okien parteru wykonanych z profili PCV oraz na poddaszu drewnianych na drewniane o historycznym wyglądzie z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi (parapety zewnętrzne z blachy tytanowo – cynkowej), wymiana stolarki wewnętrznej i zewnętrznej drzwiowej – zgodnie z zestawieniem stolarki, f) remont stropu drewnianego (rozebranie istniejącego stropu z desek, ślepego pułapu i zasypki, wykonanie stropu w systemie lekkiej zabudowy o odporności ogniowej REI30 np. NIDA Strop D G19/DPA2-D12,5/Ogień+ (od dołu 2x płyta g-k NIDA Ogień Plus gr. 12,5 mm, od góry płyta cementowo-wiórowa Duripanel A2 gr. 19 mm, wypełnienie wełną mineralną gr. 30 cm), częściowe przykrycie stropu płytami OSB, obudowa klatki schodowej lub montaż wyłazu strychowego o odporności ogniowej EI30, g) wzmocnienie istniejącej konstrukcji drewnianej, h) rozbiórka istniejących schodów na strych, uzupełnienie belek stropowych w miejscu rozebranych schodów (wymiary analogiczne jak belki istniejące), wycięcie belek i wstawienie obustronnie wymianów w miejscu nowej klatki schodowej na poddasze. Na poziomie strychu schody zostały zamknięte obudową spełniającą odporność ogniową EI30, i) remont konstrukcji dachowej i poszycia dachu (wykonanie lokalnych wzmocnień konstrukcji dachu, usunięcie i utylizacja pokrycia z płyt eternitowych, rozebranie ołacenia dachu, wykonanie deskowania pełnego, ułożenie izolacji z papy, montaż łat i kontrłat, wykonanie pokrycia z blachy tytanowo – cynkowej na rąbek stojący, wykonanie orynnowania dachu z blachy tytanowo – cynkowej. Wzmocnienie i wymiana istniejącej konstrukcji drewnianej, j) wykonanie izolacji cieplnej ścian zewnętrznych od środka (wykonanie izolacji cieplnej w postaci zespolonego fabrycznie, trójwarstwowego panelu izolacyjnego składającego się z płyty z piankipoliuretanowej pokrytej paroizolacją i wykończonego płytą GK np. Eurothane® G, k) usunięcie warstwy farby olejnej ze ścian oraz innych powłok (malarskich, ceramicznych, drewnianych), uzupełnienie ubytków, zagruntowanie powierzchni, wykonanie gładzi pod powierzchnie malowane i malowanie, na pozostałych powierzchniach ułożenie okładziny ceramicznej, l) wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej z montażem osprzętu i rozdzielni, m) wykonanie kompletnych instalacji sanitarnych z montażem osprzętu i urządzeń. Łącznik - Mieszkania Chronione o pow. użytkowej 27,1 m2: a) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej bitumicznej np. IZHOHAN WL zewnętrznych ścian fundamentowych na głębokość 0,5 m od poziomu docelowego terenu, b) wykonanie izolacji cieplnej gr 12 cm ze styropianu wodoodpornego zewnętrznych ścian fundamentowych na głębokość 0,5 m od poziomu docelowego terenu, z nałożeniem zaprawy klejowej na siatce oraz wykończenie części podziemnej IZOHAN WL części nadziemnej tynkiem mozaikowym zgodnie z rysunkiem elewacji, c) wymiana wyeksploatowanych podłóg i posadzek, wyrównanie poziomu posadzek (rozebranie warstwy wierzchniej posadzek, wykonanie wyrównawczej posadzki o grubości do 6 cm, wykonanie warstwy wierzchniej (wykładzina dywanowa typu tarkett, płytki gress – zgodnie z opisem dla poszczególnego pomieszczenia), d) w miejscu nowych otworów drzwiowych montaż prefabrykowanych belek nadprożowych typu L-19 (ilość belek zależna od grubości ściany), e) wykonanie renowacji i docieplenia ścian zewnętrznych budynku (dodatkowe 15 cm styropianu EPS 70), f) remont poszycia dachu (docieplenie stropodachu - styropapa, ułożenie papy nawierzchniowej samoprzylepnej, wymiana orynnowania), g) usunięcie warstwy farby olejnej ze ścian oraz innych powłok (malarskich, ceramicznych, drewnianych),uzupełnienie ubytków, zagruntowanie powierzchni, wykonanie gładzi pod powierzchnie malowane i malowanie, na pozostałych powierzchniach ułożenie okładziny ceramicznej (okładziny ceramiczne w m.in. pomieszczeniach sanitarnych, kuchni do wysokości 2,0 m, powyżej tej wysokości ściana malowana), h) wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej z montażem osprzętu i rozdzielni, i) wykonanie kompletnych instalacji sanitarnych z montażem osprzętu i urządzeń. Budynek „B” - Środowiskowy Dom Samopomocy o pow. użytkowej 599,4 m2: a) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej bitumicznej np. IZHOHAN WL zewnętrznych ścian fundamentowych na głębokość 0,5 m od poziomu docelowego terenu, b) wykonanie izolacji cieplnej gr 12 cm ze styropianu wodoodpornego zewnętrznych ścian fundamentowych na głębokość 0,5 m od poziomu docelowego terenu, z nałożeniem zaprawy klejowej na siatce oraz wykończenie części podziemnej IZOHAN WL części nadziemnej tynkiem mozaikowym zgodnie z rysunkiem elewacji, c) wymiana wyeksploatowanych podłóg i posadzek, wyrównanie poziomu posadzek (rozebranie warstwy wierzchniej posadzek, wykonanie wyrównawczej posadzki o grubości do 6 cm, wykonanie warstwy wierzchniej (wykładzina dywanowa typu tarkett, płytki gress – zgodnie z opisem dla poszczególnego pomieszczenia), d) dostosowanie wewnętrznego podziału ścian do nowej funkcji (rozbiórki, przebicia i zamurowania otworów drzwiowych ścian, montaż nadproży stalowych, rozbiórka ścianek działowych, wykonanie nowych ścian działowych grubości 18 i 12 cm - pod ścianami gr. 18 cm wykonać ławy żelbetowe, uzupełnienie tynków), e) montaż stalowego nadproża w miejscu rozbieranej ściany. Technologia wykonania podstęplowanie obustronne stropu na długości co najmniej o 2,0 m większej niż długość podciągu, wykucie w murze otworu pod montaż podciągu, wyrównanie i wzmocnienie zaprawą montażową oparcia elementu stalowego, montaż elementu stalowego, f) w miejscu nowych otworów drzwiowych montaż prefabrykowanych belek nadprożowych typu L-19 (ilość belek zależna od grubości ściany), g) wykonanie renowacji i docieplenia ścian zewnętrznych budynku (dodatkowe 15 cm styropianu EPS 70), h) remont poszycia dachu (docieplenie stropodachu - styropapa, ułożenie papy nawierzchniowej samoprzylepnej, wymiana orynnowania), i) usunięcie warstwy farby olejnej ze ścian oraz innych powłok (malarskich, ceramicznych, drewnianych),uzupełnienie ubytków, zagruntowanie powierzchni, wykonanie gładzi pod powierzchnie malowane i malowanie, na pozostałych powierzchniach ułożenie okładziny ceramicznej (okładziny ceramiczne w m.in. pomieszczeniach sanitarnych, kuchni do wysokości 2,0 m, powyżej tej wysokości ściana malowana), j) wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej z montażem osprzętu i rozdzielni, k) wykonanie kompletnych instalacji sanitarnych z montażem osprzętu i urządzeń. Budynek „C”: a) wykonanie robót rozbiórkowych i przystosowawczych budowlanych w zakresie wykonania wejścia do budynku od strony parkingu i wiatrołapu oraz wykonania pomieszczenia wc dla niepełnosprawnych, b) wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej bez montażu osprzętu za wyjątkiem pomieszczenia wc dla niepełnosprawnych, wejścia od strony parkingu i komunikacji ogólnej, c) wykonanie kompletnych instalacji sanitarnych bez montażu osprzętu i urządzeń. 2) Szczegółowy zakres robót określony jest w Projekcie budowlano-wykonawczym, Specyfikacjach technicznych i przedmiarze robót, stanowiących Załącznik Nr 10 do SIWZ. Cena ofertowa w Formularzu Oferty (Załącznik Nr 1 do SIWZ) jest ceną kosztorysową, zatem jest konieczność załączenia Kosztorysu Ofertowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 30.000,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 14 sierpnia 2020 roku do godz. 09:00. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Brodnica 65 9484 1033 2325 0350 4992 0007, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r. poz. 310, 836 i 1572).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony Formularz Oferty – Załącznik Nr 1 do SIWZ wraz z Kosztorysem Ofertowym. 2. Oświadczenie Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie na stronach od .... do .... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W przypadku zastrzeżenia informacji przez Wykonawcę, zobowiązany jest on wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak powyższego oświadczenia oznaczał będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa (Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustaw Pzp). 3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów (art. 22a ustawy Pzp), które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada: 1) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych – Załącznik Nr 7 do SIWZ. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zestawienie złożonych ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Załącznik Nr 4 do SIWZ. 5. Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – Załącznik Nr 8 do SIWZ. 6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności: a) oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w §2, §5 i §7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, b) oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w §2, §5 i §7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które pozostają w dyspozycji Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów, przechowywanych przez Zamawiającego stosownie do dyspozycji art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach