Przetargi.pl
Modernizacja Bloku 105B z przeznaczeniem na laboratorium do zakażeń eksperymentalnych ssaków i ryb w ramach realizacji projektu finansowanego z Projektu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 pt. Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratorów edukacyjno - badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-957 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5233420 , fax. (089) 5233278
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  ul. Oczapowskiego 2 2
  10-957 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5233420, fax. (089) 5233278
  REGON: 51088420500010
 • Adres strony internetowej zamawiającego: uwm.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja Bloku 105B z przeznaczeniem na laboratorium do zakażeń eksperymentalnych ssaków i ryb w ramach realizacji projektu finansowanego z Projektu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 pt. Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratorów edukacyjno - badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja Bloku 105 B z przeznaczeniem na laboratorium do zakażeń eksperymentalnych ssaków i ryb w Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 pt. Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno - badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności . 1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO: Obiekt objęty niniejszą inwestycją wybudowany został w latach siedemdziesiątych XX wieku. Budynek podpiwniczony z jedną kondygnacją nadziemną; dach o konstrukcji prefabrykowanej z podwyższeniem jako magazyn pasz, pokryty papą; ściany piwniczne wykonane z bloczków betonowych, ławy fundamentowe żelbetonowe; strop piwniczny i nad parterem wykonany z płyt prefabrykowanych, żelbetonowych; elewacje stanowi tynk cementowo - wapienny; stolarka drewniana typowa; ścianki działowe murowane; posadzki betonowe i z płytek ceramicznych; tynk wewnętrzny cementowo - wapienny, malowany; w pomieszczeniach sanitarnych na ścianach glazura. 1.1. Budynek wyposażony jest w następujące instalacje : a) w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody zasilanej przez ZEC, b) w instalację elektryczną, c) w instalację wodociągową, d) w instalację kanalizacyjną e) w telekomunikacyjną f ) w sieć odprowadzającą wody opadowe, g) w instalację gazową, h) w instalację odprowadzającą ścieki zwierzęce i ) wentylacji mechanicznej nawiewowo - wywiewną 1.2. Obiekt jest w dobrym stanie techniczno - konstrukcyjnym. 2. ZAKRES PROJEKTOWANY : 2.1. Warunki geotechniczne rozpatrywane z powodu projektowania wejścia zewnętrznego do pomieszczeń piwnicznych. Po wykonaniu odkrywek stwierdzono grunt gliniasto piaszczysty o nienaruszonej strukturze . 2.2. Piwnica: w pierwszej kolejności należy wykonać prace rozbiórkowe wszelkich instalacji oraz ścianek działowych ( likwidowana będzie istniejąca wentylatornia i pozostawiona zostaje nie naruszona konstrukcja żelbetonowa oraz ściany zewnętrzne ). Po wykonaniu tych prac piwnica będzie adaptowana dla potrzeb hodowli ryb, planuje się pomieszczenia dla studentów oraz laboratorium naukowe i sale hodowlane ryb . Dla obsługi tych pomieszczeń zaplanowano zaplecze sanitarno - socjalne dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na lokalizację tych pomieszczeń w piwnicy, zaprojektowano zewnętrzną klatkę schodową z windą dla osób niepełnosprawnych . 2.3. Parter : z powodu na skomplikowany system nowo wprowadzanej technologii weterynaryjnej i naukowej w hodowli i obserwacji zwierząt a także planowanych badań naukowych projektanci przewidzieli tylko pozostawienie ścian zewnętrznych oraz szkieletu konstrukcyjnego prefabrykowanego, żelbetonowego . Pozostałe elementy budowlane, np. wszelkie instalacje techniczne, ścianki działowe, posadzki, stolarka itp. przewidujemy do rozbiórki. Posadzki należy rozebrać w części niepodpiwniczonej do podsypek piaskowych, na stropach do części konstrukcyjnej stropu . 3. DANE TECHNICZNE BUDYNKU : - powierzchnia netto 701,27 metrów kwadratowych - piwnica, powierzchnia 298, 48 metrów kwadratowych - piętro, powierzchnia 49,22 metrów kwadratowych - kubatura 2688,77 metrów sześciennych - powierzchnia zabudowy 401,31 metrów kwadratowych - długość 24,56 metrów - szerokość 15,56 metrów - strefa pożarowa ZL III - klasa odporności pożarowej budynku B .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452144004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawcy, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert będą zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 40 000,00 PLN ( słownie czterdzieści tysięcy złotych )
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy : 1.1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia . 2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu : 2.1. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wymagane jest : a) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonania w ciągu ostatnich 5 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych odpowiadających rodzajem i wartościom robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. wykazanie co najmniej trzech robót budowlanych dotyczących modernizacji lub budowy budynków o kubaturze nie mniejszej niż 2 000 metrów sześciennych i wartości nie mniejszej niż 1 000 000, 00 ( netto ) każda, w których występują wszystkie roboty branżowe zgodnie z dokumentacją techniczną tzn. budowlane, sanitarne, elektryczne i telekomunikacyjne. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy wykonawca udokumentuje realizację wyżej wymienionych robót poprzez złożenie wykazu wykonanych robót oraz dokumentów potwierdzających, że zostały one wykonane należycie. Szczegółowy zakres treści dokumentów określony został w informacjach o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - pkt. 3 ppkt. 3.1. niniejszego ogłoszenia . b) osoby, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia muszą posiadać kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia oraz zakresu wykonywanych czynności jak również posiadać muszą stosowne uprawnienia, tj. dysponuje osobami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach : - Konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń : Kierownik budowy, wymagane kwalifikacje : wyższe wykształcenie techniczne budowlane, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - zgodnie z polskim prawem budowlanym oraz przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego . - Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wymagane kwalifikacje : wyższe wykształcenie techniczne w branży sanitarnej, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - zgodnie z polskim Prawem budowlanym, przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, - Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wymagane kwalifikacje: wyższe wykształcenie techniczne w branży elektrycznej, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - zgodnie z polskim Prawem budowlanym, przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego), - Telekomunikacyjnej, wymagane kwalifikacje : wyższe wykształcenie techniczne w branży telekomunikacyjnej oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - zgodnie z polskim Prawem budowlanym, przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy wykonawca udokumentuje kwalifikacje i uprawnienia osób którymi będzie dysponował i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia . Szczegółowy zakres treści dokumentów określony został w informacjach o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - pkt. 3 ppkt. 3.2. niniejszego ogłoszenia . 2.2. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wymagane jest posiadanie środków własnych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 700 000, 00 PLN oraz polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500 000, 00 PLN. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy wykonawca udokumentuje posiadanie środków własnych lub zdolności kredytowej oraz wysokość ubezpieczenia od odpowiedzialności w zakresie prowadzonej działalności. Szczegółowy zakres treści dokumentów określony został w informacjach o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - pkt. 4 ppkt. 4.1 i 4.2 niniejszego ogłoszenia . 3. Zamawiający zaprosi do złożenia ofert 5 wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. 3.1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu. Zamawiający sprawdzi treść tych dokumentów według formuły spełnia / nie spełnia. 3.2. Zamawiający zaprosi do złożenia ofert 5 wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w niniejszym postępowaniu . 3.3. Jeżeli liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, zamawiający zaprosi do składania ofert wykonawców, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów ( suma ilorazów ) uzyskanych przy ocenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu. Ocena dokonana zostanie w oparciu o następujące równania : a) iloraz liczby zrealizowanych robót wykazanych w ofercie badanej do największej liczby wykazanych robót przez danego wykonawcę. b) iloraz wartości zrealizowanych robót wykazanych w ofercie badanej do najwyższej kwoty robót wykazanych przez danego wykonawcę. c) iloraz kwoty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności ( lub w przypadku braku polisy innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej ) wykazanej w ofercie badanej do największej kwoty wykazanej przez danego wykonawcę . Opisany sposób kwalifikacji wykonawców opiera się zatem na podstawie doświadczenia związanego z liczbą i wartością zrealizowanych robót oraz z wysokością ubezpieczenia wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności .
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ( wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zamawiający umieści na swojej stronie internetowej ). Wniosek musi być sporządzony w języku polskim w formie pisemnej oraz podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej lub umocowane przez te osoby do składania oświadczeń woli na podstawie odrębnego pełnomocnictwa. 2. W celu potwierdzenia warunku, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności oraz że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda : 2.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, każdy wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie. 2.2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiedni, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, każdy wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie, wspólnicy spółki cywilnej - odrębnie i dodatkowo na spółkę cywilną. 2.3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy prawo zamówień publicznych , wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2.4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2.5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 i nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych (w przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, oświadczenie składa każdy wykonawca). 2.6. W przypadku załączenia dokumentu w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie na język polski poświadczone przez Wykonawcę. 2.7. Złożone przez Wykonawcę wraz z wnioskiem dokumenty, wykazy i oświadczenia muszą być podpisane i opatrzone imienną pieczątką przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub przez pełnomocnika wyznaczonego przez osobę upoważnioną. W takiej sytuacji pełnomocnictwo musi być dołączone do wniosku. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją za zgodność z oryginałem pieczęcią wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważniającej na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie 2.1. oraz jej podpisem. 3. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda: 3.1. W zakresie warunku opisanego w pkt. 2 ppkt. 2.1. lit. a : wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonanie co najmniej trzech robót budowlanych dotyczących modernizacji lub budowy budynków o kubaturze nie mniejszej niż 2 000 metrów sześciennych i wartości nie mniejszej niż 1 000 000, 00 PLN ( netto ), każda, w których występują wszystkie roboty branżowe wymienione szczegółowo w pkt. 2 ppkt. 2.1. lit. a. z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. 3.2. W zakresie warunku opisanego w pkt. 2 ppkt. 2.1. lit. b : wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z dokumentami potwierdzającymi że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w szczególności: kopie uprawnień budowlanych, oraz wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę . 4. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda : 4.1. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków na kwotę nie mniejszą niż 700 000,00 PLN - finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 4.2. Polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500 000, 00 PLN . 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 2.1 - 2.4 - składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału. c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokumenty o których mowa wyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 2 ppkt. 2.1. - 2.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 6. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania a także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych wykonawców i musi znajdować się w wspólnym wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofercie . Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą łącznie spełniać warunki udziału w niniejszym postępowaniu, natomiast w zakresie dokumentów o których mowa w pkt. 2 ppkt. 2.1. - 2.7. każdy z wykonawców składa je osobno, we własnym imieniu .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach