Przetargi.pl
Międzynarodowa kampania informacyjna, której celem jest poinformowanie opinii publicznej na świecie o konsekwencjach napaści Rosji na Ukrainę, w szczególności o kryzysie humanitarnym oraz wyzwaniach związanych z falą uchodźców wojennych.

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-955 Warszawa, Al. Jerozolimskie
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 22 599 80 48 , fax. +48 22 596 59 05
 • Data zamieszczenia: 2022-04-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Bank Gospodarstwa Krajowego
  Al. Jerozolimskie 7
  00-955 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 22 599 80 48, fax. +48 22 596 59 05
  REGON: 000017319

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Międzynarodowa kampania informacyjna, której celem jest poinformowanie opinii publicznej na świecie o konsekwencjach napaści Rosji na Ukrainę, w szczególności o kryzysie humanitarnym oraz wyzwaniach związanych z falą uchodźców wojennych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem Umowy z dnia 20 kwietnia 2022 r. był zakup usług informacyjnych i promocyjnych niezbędnych do zrealizowania przez BGK decyzji Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2022r., znak BPRM.5234.2.32.2022 (dalej „Decyzja”), wydanej na podstawie art. 7a ust. 1 pkt 4 i ust. 3 oraz art. 7b Ustawy. Prezes Rady Ministrów polecił BGK zorganizowanie międzynarodowej kampanii informacyjnej, której celem będzie poinformowanie opinii publicznej na świecie o konsekwencjach napaści Rosji na Ukrainę, w szczególności o kryzysie humanitarnym oraz wyzwaniach związanych z falą uchodźców wojennych. Okres obowiązywania Umowy wynosi 2 (dwa) miesiące od daty jej zawarcia. W tym okresie Wykonawca jest zobligowany do uzgadniania z Zamawiającym i realizacji na jego zlecenie usług zgodnych z przedmiotem Umowy. Wybór Wykonawcy zgodny z rekomendacją i akceptacją podmiotu wydającego ww. Decyzję.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79341400-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach