Przetargi.pl
Malowanie wraz z naprawami ubytków w elewacji budynku RCKiK w Łodzi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91-433 Łódź, Franciszkańska 17/25
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. (42) 61 61 400 , fax. (42) 616 14 03
 • Data zamieszczenia: 2023-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
  Franciszkańska 17/25
  91-433 Łódź, woj. łódzkie
  tel. (42) 61 61 400, fax. (42) 616 14 03
  REGON: 000294830
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krwiodawstwo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Malowanie wraz z naprawami ubytków w elewacji budynku RCKiK w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej a następnie robót budowlanych polegających na malowaniu wraz z naprawami ubytków w elewacji budynku RCKiK w Łodzi.2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) – stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia określają projektowane postanowienia umowy – stanowiące załącznik nr 7 do SWZ.3. Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej w celu dokonania oględzin elewacji budynku RCKiK w Łodzi. Szczegółowe informacje na temat wizji lokalnej zostały zawarte w rozdz. II.17 SWZ. Uczestnictwo w wizji lokalnej jest obowiązkowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:1) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 112 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp): w ramach tego warunku, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. V.3 (l.p. 1 tabeli) SWZ.2) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp): w ramach tego warunku, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. V.3 (l.p. 2 tabeli) SWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-13

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach